PIT

karjera

Mus rasite:
Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos
Biblioteka-informacijos centras
Vienybės g. 52, Vilkaviškis

 

TAVO KARJERA –  TAVO RANKOSE…

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Paskirtis

Padėti mokiniui sėkmingai planuoti savo karjerą. Kiekvienas mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį:  išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Tikslas

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, kad mokinys sėkmingai pasirinktų tolesnę mokymosi kryptį, profesiją arba darbinę veiklą, pereitų iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką.

Uždaviniai

Siekiama, kad mokiniai:

 • Pažintų  savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, galėtų juos kritiškai vertinti ir taikyti planuojant ir įgyvendinant savo karjerą.
 • Gebėtų rasti reikalingą informaciją apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo ieškos ir įsidarbinimo galimybes.
 • Įvertintų darbo pasaulio kaitos tendencijas ir gebėtų jas analizuoti planuojant savo karjerą.
 • Gebėtų koreguoti karjeros ir gyvenimo tikslus, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius.
 • Būtų pasirengęs sėkmingai pereiti į kitą karjeros aplinką ir ieškoti darbo.

Aktyvus profesijų pažinimas – aiškesnė ateitis

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija dalyvauja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro nuo 2010 m. gegužės 3 d. vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (1 etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“.

I-ajame etape mokinių karjeros kompetencijas, padedamos klasių auklėtojų, gimnazijoje ugdė karjeros koordinatorės J. Arbačiauskienė, J. Būdininkienė ir J. Galinskienė. II-ajame projekto etape šios specialistės vykdys profesinio veiklinimo organizatorių veiklą visame Vilkaviškio rajone: vykdys įmonių ir organizacijų paiešką, rengs su jomis bendradarbiavimo sutartis, pildys įmonių, įstaigų bei organizacijų duomenų bazę, bendradarbiaus su bendrojo ugdymo mokyklų karjeros specialistais, teiks informaciją, kartu su jais planuos ir organizuos mokinių vizitus ir kt.

Profesinis veiklinimas yra viena iš profesinio orientavimo (karjeros) paslaugų sudedamųjų dalių. Jo tikslas – padėti mokiniams aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą.

Ugdymą karjerai mūsų gimnazijoje vykdo karjeros koordinatorės, profesinio veiklinimo organizatorės:

Joalita Arbačiauskienė, j.arbaciauskiene@gmail.com

Jurgita Būdininkienė, j.budininkiene@gmail.com

Jurgita Galinskienė, j.galinskiene@gmail.com

Karjeros koordinatorius

Mokiniams padeda:

 • Išsiaiškinti karjeros žingsnius.
 • Išsitirti mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą.
 • Išsiaiškinti, koks mokinio  profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam  labiausiai tinka.
 • Rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės.
 • Atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas.
 • Susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarkomis.
 • Susidaryti individualų ugdymosi planą.
 • Suprasti, kaip pildomas prašymas stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas.
 • Pasirinkti mokymosi įstaigą baigus I, II klasę.
 • Susitikti su Lietuvos universitetų ir kolegijų atstovais.
 • Rasti reikalingą  informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

Tėvams:

 • Teikia informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu.
 • Individualiai konsultuoja tėvus ir mokinius įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).

Klasių vadovams:

 • Siūlo klasės valandėlių temas.
 • Supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga.
 • Organizuoja įvairias karjeros pamokėles ugdytiniams.
 • Konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema.
 • Padeda organizuoti išvykas į įvairias mokymosi įstaigas, darbo biržą.
 • Padeda organizuoti profesinį veiklinimą (veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus, kaupti darbo patirtį, planuoti būsimą karjerą).

 

Pagrindiniai dokumentai:

 1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. v-1090/a1-314 „Dėl profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 82-4284
 2. Ugdymo karjerai programa
 3. Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis
 4. Karjeros koordinatoriaus pareiginiai nuostatai

Karjeros plano forma III kl. mokiniams    

Karjeros plano forma IV kl. mokiniams 

Vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2015 metais tvarkos aprašas

Vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašas

Informacija apie priėmimą į aukštąsias mokyklas, prašymus studijuoti, ankstesnių metų  stojimo rezultatus – www.lamabpo.lt

Informacija apie šiuo metu vykdomas studijų programas – www.aikos.smm.lt

Studijų kokybės vertinimo centras – www.skvc.lt

Viskas apie studijas užsienyje – www.balticstudent.lt

Informacija apie teikiamas stipendijas, paskolas ir kitą paramą  – www.vsf.lt

Karjeros centro renginiai

Ugdymo karjerai paslaugų poreikio tyrimas