Istorija

PIRMASIS DEŠIMTMETIS 1979-1989 M.

Iki 1979 metų Vilkaviškio mieste buvo viena vidurinė mokykla, tad iškilo būtinybė statyti antrąją mokyklą, kuri duris atvėrė ne įprastą rugsėjo pirmąją, bet tik 1979 metų rugsėjo 29 dieną.

Simbolinį raktą iš statybininkų perėmė pirmasis mokyklos direktorius Stasys Rogovas. 1979-1980 m. m. mokykla taip ir vadinosi – Vilkaviškio antroji vidurinė mokykla. Naujoje mokykloje mokėsi 1284 mokiniai, buvo 41 klasių komplektas ir dirbo 51 pedagogas.

1980 metais anuometinės valdžios sprendimu mokykla buvo pervadinta ir jai suteiktas lojalaus sovietų valdžiai generolo Vinco Vitkausko vardas. Pirmieji mokyklos administracijos vadovai buvo direktoriaus pavaduotojos S. Blažaitienė, G. Kurmienė, V. Puskunigienė. Vėliau – I. Budvytienė, N. Kašinskienė.

Pradinėse klasėse dirbo O. Lukšienė, O. Sinkevičienė, O. Mališkaitė, B. Murauskienė, A. Alytienė. Vyresnėse klasėse – E. Slivinskas, S. Dambravienė, J. Ciganas, L. Kumpys, A. Baukus, E. Baukienė, M. Sledžiuvienė, G. Sudeikytė-Dubickienė, D. Baušienė, V.Unguraitienė, A. Buragienė ir kiti. Pirmųjų abiturientų auklėtojai buvo mokytojai E. Buzaitienė, S. Dambrava ir E. Puskunigis. Šios laidos auklėtiniai turėjo savo šūkius: „Mūsų mokykla – Baltoji gulbė“, „Ką darome, darom gerai“. Mokykloje kuriama biblioteka, kurioje dirba E. Bacevičienė ir N. Šidlauskienė. Mokyklos veidą padėjo formuoti ir ūkvedys J. Žaliabarštis: tai jo iniciatyva pasodinta Beržų alėja…

Tuo metu mokykla egzistavo sovietinėje epochoje ir oficialus auklėjimo tikslas buvo išugdyti sovietinį žmogų, tačiau šių tikslų buvo siekiama daugeliu atvejų tik formaliai – bendražmogiškos vertybės pynėsi su sovietine ideologija. Todėl veikė spaliukų, pionierių, komjaunimo organizacijos, Ateistų klubas, Interklubas ir kt. Tuo laikotarpiu mokykla garsėjo savo sportininkais, skaitovais, choru (vadovė D. Barauskienė), šokių kolektyvais (vadovė I. Girdauskienė) ir kitais saviveiklininkais. Mokykloje veikė mokytojo L. Čeplevičiaus vadovaujamas fotografų būrelis, kurio palikimas tapo mokyklos istorijos šaltiniu.

Veikė kaimo kapela, džiazo ansamblis. Buvo bendradarbiaujama su rajono S. Nėries ir Kybartų K. Donelaičio vidurinėmis mokyklomis, Alytaus 9-ąja vidurine mokykla. Ryšiai išsiplėtė ir už respublikos ribų – su Maskvos 784-ąja ir Ukrainos 108-ąja mokyklomis. Pavaasarį ir rudenį mokiniai talkindavo žemdirbiams, o vasaros atostogų metu dirbdavo ir poilsiaudavo Darbo ir poilsio stovyklose. Neatsiejama mokyklos gyvenimo dalimi tapo teminiai vakarai, Šimtadienio šventė, Paskutinio skambučio šventė ir kt. Vykdavo ir oficialios sovietinės šventės (Spalio revoliucijos metinių paminėjimas, Pergalės dienos minėjimas ir kt.)

ANTRASIS DEŠIMTMETIS 1989-1999 M.

Tai permainų dešimtmetis, kai iro komunistinė sistema, sąmonė, Lietuva atgavo nepriklausomybę. Šie pokyčiai neišvengiamai keitė ir mokyklos gyvenimą, vertybes. Ji pasuko demokratijos ir tautiškumo keliu. Buvo sukurta mokyklos simbolika – herbas, himnas. Atsasakius generolo V. Vitkausko vardo, trumpam buvo sugrąžintas antrosios vidurinės mokyklos pavadinimas, o nuo 2004 metų, pritariant moksleiviams, mokykla tapo Vilkaviškio „Aušros“ vidurine mokykla. Tuo laikotarpiu mokyklai vadovavo A. Žilinskas (1987-1990), V. Unguraitienė (1990-1991). 1991 metais direktoriumi tapus A. Žikevičiui, buvo suburta atsakinga komanda (pavaduotojos – V. Baliukynienė, V. Unguraitienė, V. Puskunigienė, vėliau – E. Buzaitienė, pavaduotojas ūkio reikalams – R. Unguraitis), mokykla ėmė dar sparčiau keistis, perimti to meto inovacijas. Įsigyta naujų vadovėlių, pradėta dėstyti naujų dalykų (etika, tikyba), kūrėsi naujos organizacijos (Skautai – vadovė V. Balandienė), 1992 metais dienos šviesą išvydo pirmasis mokyklos laikraštis „Žibintas“ (redaktorė J. Sinkevičienė).

Mokykla rajone laimėjo pirmuosius kompiuterius iš G. Sorošo fondo, buvo įrengtos kompiuterių klasės, mokiniai ima dalyvauti daugelyje tarptautinių ir vietinių projektų veikloje, plėtojami ryšiai su užsieniu (I. Žadvytienės šokių grupės „Išdykėlės“ išvyka į Prancūziją ir kt.), taip pat ryšiai Lietuvoje (Kauno Technologijos universitetas, Šakių Varpo vidurinė mokykla). 1994 metais direktoriaus A. Žikevičiaus iniciatyva atidaroma kavinė „Žibintas“.

TREČIASIS DEŠIMTMETIS 1999-2009 M.

Šiame laikotarpyje mokyklos bendruomenė iškėlė tikslą sukurti modernią mokyklą, suteikiančią kokybišką ugdymą ir kartu siekti gimnazijos statuso. Direktoriaus pavaduotojomis tapo R. Šlivinskienė, G. Launikonienė, vėliau – V. Bartkuvienė, J. Sinkevičienė. Formavosi mokinių savivaldos institucijos – mokyklos prezidento (pirmuoju prezidentu buvo išrinktas M. Miesčionaitis), vėliau – mokinių parlamentas.

2003-2004 m. m. reorganizavus „Žiburio“ mokyklą, ji buvo prijungta prie „Aušros“ vidurinės mokyklos.

Į pedagogų būrį įsiliejo A. Damušis, N. Meškauskienė, A. Gžibovskienė, R. Aleksienė, L. Čivinskienė ir kt. Pradinių klasių mokiniai persikėlė į buvusią „Žiburio“ mokyklą. Pradines klases kuravo direktoriaus pavaduotoja I. Meseckienė, vėliau – J. Grakavinienė. Čia dirbo mokytojos A. Serneckienė, R. Merkevičienė, E. Petraitienė, A. Anisimavičienė, O. Sinkevičienė, R. Kijauskienė, V. Ašutaitienė, R. Galinaitienė, R. Kuršentaitienė ir kt.

Svarbus etapas mokyklai buvo ir Suaugusiųjų vakarinio skyriaus įkūrimas 2003 metais (atsakinga – pavaduotoja D. Sakatauskaitė-Voitiuk).

1999-2002 m. m. mokykloje sėkmingai buvo taikomas profiliuotas mokymas. Nuo 2007-2008 m. m., kai buvo atsisakyta profiliuoto mokymo, 11-12 klasių mokiniams pamokos vyko ne klasėms, bet grupėms.

2004 m. mokykla viena pirmųjų šalyje įsijungė į profesinio orientavimo projektus ir bibliotekos patalpose įkuria PIT (Profesinio Informavimo Tašką), kuriame dirba profesijos patarėjos J. Arbačiauskienė ir R. Bandžiulienė. 2007 metais greta bibliotekos, padedant A. Butkevičiui, atidarytas Informacinis centras, taip pat įsteigiamas naujas informacinių technologijų kabinetas.

2004 metais, mokyklos 25 metų jubiliejaus proga, įkuriamas mokyklos muziejus (vadovas – V. Sledžius). Tais pačiais metais įkuriama asociacija „Aušriečiai“. 2007 metais, direktoriaus A. Žikevičiaus iniciatyva mokyklą pasiekia 350-asis Lietuvoje geltonas mokyklinis autobusiukas.

Minimu laikotarpiu mokykla garsėjo savo pasiekimais, dalyvavo daugelyje Lietuvos ir užsienio projektų.

2004 metais sportiškiausios mokyklos konkurse mūsų mokykla užėmė ketvirtąją vietą respublikoje. Atsiskleidė filologiniai talentai.

Mokyklą toliau garsino šokių kolektyvai: „Išdykėlės“ (vadovė – B. Žadvytienė), „Norija“ ir kiti mokytojos V. Merčaitienės kolektyvai, „Fresko“ (vadovė – E. Kaminskienė). Muzikos mokytoja R. Štrimaitienė paruošė ne vieną muzikinių konkursų laureatą. Kūrybiškumo dvasią mokykloje palaiko dailės mokytojos R. Viktažentienė ir E. Galinskienė su savo mokinių darbais.

Mokyklos organizuojamos šventės peržengė mokyklos slenkstį: įvairios mokyklos šventės organizuojamos miesto Kultūros namuose. Vienas iš ryškiausių rajono visuomenei skirtas renginys „Gerumą dalinu kitiems“. Plėtojamas bendradarbiavimas su Vilkaviškio muzikos mokykla, Vilkaviškio kultūros centru, „Caritas“ organizacija, Vilkaviškio Marijos Apsilankymo parapija, Lietuvos skautija, Ahaus miesto (Vokietija) Raudonojo Kryžiaus organizacija.

2008-2009 m. m. mokykla pradėjo ruoštis akreditacijai dėl gimnazijos statuso ir mokykloje pradėta formuoti 9-12 klasės. Paskutiniais „Aušros“ vidurinės mokyklos metais dirbo 70 pedagogų ir buvo 847 mokiniai. Mokyklos bendruomenė, vadovaujama direktoriaus A. Žikevičiaus, savo tikslą pasiekė – 2009 metais „Aušros“ vidurinė mokykla tapo Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija. Prasidėjo naujas istorijos etapas…

PIRMIEJI PENKERI „AUŠROS“ GIMNAZIJOS METAI

2009 rugsėjo 1 d. „Aušros“ bendruomenė pasitiko 31 gyvavimo metus. Gimnazistai nuo šiol dėvės uniformas. Ugdymo įstaiga pradėjo mokymo bazės atnaujinimą. Biblioteka (E. Bacevičienė) pradėjo elektroninį skaitytojų aptarnavimą, mokytojai tobulino įgūdžius užsienyje (D. Čėsnienė), lietuvių kalbos mokytoja V. Kainauskienė tapo viena iš lietuvių kalbos vadovėlio bendraautorių. Mokytoja A. Buragienė (kartu su V. Brundziene) vadovavo projektui „Drąsinkime ateitį“, kuris dar labiau suartino gimnazijos bendruomenę su buvusiais mokiniais. „Aušra“ atstovavo Lietuvą virtualioje meno ir muzikos konferencijoje. Mokinys R. Danilevičius laimėjo sidabro medalį tarptautinėje geografijos olimpiadoje (mokyt. R. Jašinskienė), o T. Riklius (mokyt. M. Sledžiuvienė, E. Buzaitienė, R. Viktažentienė) tapo Antikos olimpiados nugalėtoju. Gimnaziją pradėjo garsinti šokių kolektyvai „Norija“, „Ratilėlis“ (mokyt. V. Merčaitienė).

Sekančiais mokslo metais mokytojų gretas papildė biologė J. Barabanovienė, matematikė V. Zajankauskienė, socialinis pedagogas A. Bandžiulis.Gimnazijos auklėtiniai garsėjo dailės darbais, kūrybiniais filmais (R. Viktažentytė, U. Kučinskaitė, M. Poderytė ir kt.), o šokėjos D. ir P. Girdauskaitės iš Talino parsivežė aukso medalį.

Šokėjų grupė „Fresko“ (mokyt. E. Kaminskienė) laimėjo prizines vietas. I .Paškauskaitė tapo lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados nugalėtoja (mokyt. O. Šimanskienė), G. Gurinskaitė – respublikinės dailės olimpiados prizininke.

2011-2012 m. m. į mokytojų gretas atėjo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja J. Dapkūnaitė. Mokytojai perėjo prie elektroninio dienyno TAMO. Vykdomos tarptautinės moksleivių mainų programos. Gimnazija pradėjo dalyvauti projekte AKIM (Aukštosios kultūros impulsai mokykloms), dalijosi gerąja patirtimi su kitomis švietimo įstaigomis. Auklėtiniai E. Kurtinaitytė, J. Kazakevičiūtė, V. Byla, A. Šlivinskaitė, P. Viktažentytė, R. Kiverytė ir kiti vėl garsino mokyklą savo kūryba ir darbais. Toliau skinami laurai respublikinėse olimpiadose: I. Paškauskaitė (mokyt. M. Sledžiuvienė) – istorijos resp. olimpiada I vieta, lietuvių k. ir literatūros olimpiada (mokyt. J. Sinkevičienė) – II vieta; A. Vainauskas (mokyt. I. Kaminskienė) – informacinių technologijų konkurse I vieta; gimnazistų komanda konkurse „Euroscola“ – I vieta.

2012-2013 m. m. mokytojų gretas papildė buvę auklėtiniai – anglų kalbos mokytoja E. Dumčiūtė ir technologijų mokytojas A. Janulaitis. Gimnazijoje įkuriamas Karjeros centras (J. Būdinkienė, J. Arbačiauskienė, J. Galinskienė). Direktorių A. Žikevičių rajoninis laikraštis „Santaka“ nominavo „Metų direktoriumi“, o gimnazistę I. Paškauskaitę – „Metų gimnaziste“. V. Šlenfuktas laimėjo sidabro medalį Lietuvos matematikų olimpiadoje (mokyt. V. Bartkuvienė), I. Paškauskaitė vėl tapo respublikinės istorijos olimpiados I vietos laimėtoja (mokyt. M. Sledžiuvienė), ji taip pat laimėjo dr. J. P. Kazicko moksleivių kompiuterininkų konkursą (mokyt. I. Kaminskienė). D. Batulevičius Antikos kultūros konkurse užėmė II vietą (mokyt. O. Šimanskienė).

2013-2014 m. m. mokytoja V. Kainauskienė gavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos ekspertės kvalifikacinę kategoriją. Kaip visada gimnazistai dalyvavo įvairiuose projektuose, moksliniuose tiriamuosiuose darbuose, kalėdinėse gerumo akcijose. 2014 m. gimnazijoje buvo suorganizuota valstybinė istorijos olimpiada, startavo informacinių technologijų projektas PATINKA. Moksleiviai A. Katolikaitė, S. Paškauskas (mokyt. D. Paškauskienė) dalyvavo gamtos mokslų tiriamajame darbe, A. Damušytė respublikinėje biologijos olimpiadoje užėmė III vietą (mokyt. D. Paškauskienė), V. Šlenfuktas respublikinėje matematikų olimpiadoje iškovojo sidabro medalį (mokyt. V. Bartkuvienė), gimnazija pradėjo ugdyti lyderius (S. Šimonytė). Neatskiriama mokyklos švenčių dalimi tapo E. Finagejevaitės ir M. Kijausko duetas. Toliau sėkmingai pasirodė šokių kolektyvai „Fresko“, „Norija“. Gimnaziją paliko mokytojai E. Buzaitienė, dirbusi nuo mokyklos įkūrimo pradžios, R. Budininkas. Anapilin išėjo mokytoja A. Buragienė.

…2015-2016 m. m. „Aušros“ gimnazija pradėjo su 65 mokytojais ir 696 mokiniais…