Nuotolinis mokymas

Ugdymas gimnazijoje nuo lapkričio 23 d.

 1. Nuotolinis mokymas(is) vykdomas pagal pamokų tvarkaraštį.
 2. Dalykų nuotolinį mokymą(si) sudaro pamokos Microsoft Office 365 TEAMS programoje.
 3. Pamokos vyksta:
  • Sinchroniškai – tiesioginės pamokos, kai vienu metu prisijungia mokytojas ir mokiniai.
  • Asinchroniškai – pamokų vaizdo įrašai, kuriuos mokiniai gali peržiūrėti.
  • Savarankiško mokymosi būdu – mokiniams pateikiamos užduotys, kurias jie atlieka iki numatyto termino.
 1. Kai vyksta sinchroninis mokymas (vaizdo pamokos), mokiniai ir mokytojai jungiasi vaizdo kameromis.
 2. Kiekvienas mokytojas supažindina mokinius su nuotolinio mokymo(si) taisyklėmis (kaip bus pateikiamos užduotys, nurodomi atlikimo būdai ir laikas, konsultavimas, vertinimas, refleksija).
 3. Mokiniai arba mokinių tėvai turi informuoti klasės vadovus, jei dėl ligos ar kitos priežasties mokinys negali dalyvauti nuotoliniame mokyme.
 4. Tėvai užtikrina mokinių nuotolinio mokymosi namuose sąlygas (mokiniai privalo turėti dalykų vadovėlius, sąsiuvinius, užduočių sąsiuvinius, IKT priemones). Gimnazija, mokiniams, neturintiems kompiuterinės įrangos, gali laikinai skirti nešiojamą kompiuterį, planšetę, vaizdo kamerą su mikrofonu.
 5. Pamokos pildomos ir įvertinimai fiksuojami elektroniniame dienyne vadovaujantis galiojančia tvarka.
 6. Neformaliojo švietimo veiklos vykdomos nuotoliniu būdu arba laikinai nevykdomos.
 7. Pagalbos mokiniui specialistų konsultacijos vykdomos nuotoliniu būdu.
 8. Susisiekti su gimnazijos administracija ir pagalbos mokiniui specialistais, lankytis bibliotekoje galima nuotoliniu būdu (el. paštu ir telefonais) darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. (penktadieniais – iki 15.45 val.).