Karjeros planavimas

Karjeros planavimo veiklas gimnazijoje koordinuoja bibliotekos vedėja Joalita Arbačiauskienė.

Visiems gimnazijos bendruomenės nariams konsultacijos teikiamos individualiai (laiką suderinus iš anksto) arba el. paštu: j.arbaciauskiene@gmail.com

Tikslas

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, kad mokinys sėkmingai pasirinktų tolesnę mokymosi kryptį, profesiją arba darbinę veiklą, pereitų iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką.

Uždaviniai

Siekiama, kad mokiniai:

 • Pažintų savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, galėtų juos kritiškai vertinti ir taikyti planuojant ir įgyvendinant savo karjerą.
 • Gebėtų rasti reikalingą informaciją apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo ieškos ir įsidarbinimo galimybes.
 • Įvertintų darbo pasaulio kaitos tendencijas ir gebėtų jas analizuoti planuojant savo karjerą.
 • Gebėtų koreguoti karjeros ir gyvenimo tikslus, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius.
 • Būtų pasirengęs sėkmingai pereiti į kitą karjeros aplinką ir ieškoti darbo.

Mokiniams padedame:

 • Išsiaiškinti karjeros žingsnius.
 • Išsiaiškinti, koks mokinio profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam labiausiai tinka.
 • Rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės.
 • Atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas.
 • Susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarkomis.
 • Susidaryti individualų ugdymosi planą.
 • Suprasti, kaip pildomas prašymas stojant į Lietuvos mokyklas.
 • Pasirinkti mokymosi įstaigą baigus I, II klasę.
 • Susitikti su Lietuvos universitetų ir kolegijų, kitų mokymų įstaigų atstovais.
 • Rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

Tėvams:

 • Teikia informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu.
 • Individualiai konsultuoja tėvus ir mokinius įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).

Už profesinio orientavimo vykdymą gimnazijoje atsakingi:

DANUTĖ VOITIUK, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už II kl. mokinių   individualių ugdymosi planų sudarymą, mokinių ir jų tėvų (rūpintojų) informavimą individualaus ugdymosi plano sudarymo klausimais;

RASA LAUKAITIENĖ, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, kuruoja klasių vadovų, dalykų mokytojų ir kitų švietimo pagalbą teikiančių specialistų darbą karjeros ir profesinio orientavimo klausimais, atlieka su karjera susijusių veiklų stebėseną gimnazijoje;

JOALITA ARBAČIAUSKIENĖ, bibliotekos vedėja, karjeros ugdymo mokytoja, atsakinga už II kl. mokinių karjeros planų parengimą, su karjera susijusių renginių organizavimą, mokinių ir jų tėvų (rūpintojų) konsultavimą karjeros klausimais;

Psichologas, konsultuoja mokinius savęs pažinimo, profesijos pasirinkimo klausimais;

Klasių vadovai – teikia informaciją karjeros ir studijų klausimais auklėtiniams ir jų tėvams (rūpintojams), organizuoja pažintines ekskursijas į įmones, švietimo įstaigas, studijų parodas.

 Svarbiausi dokumentai ir informacijos šaltiniai: