Socialinis pedagogas

Mokykloje pagalbą mokiniams ir jų tėvams teikia

Socialinis pedagogas Albinas Bandžiulis

Socialinė pedagogė Rita Bandžiulienė

DARBO LAIKAS
Pirmadienis 8.00 – 15.00
Antradienis 8.00 – 15.00
Trečiadienis 8.00 – 15.00
Ketvirtadienis 8.00 – 15.00
Penktadienis 8.00 – 14.00

Socialinis pedagogas – tai vaiko užtarėjas visose kritinėse situacijose, tarpininkas tarp vaiko, šeimos ir kitų specialistų, siekiant spręsti iškilusias problemas.

 TIKSLAS – Pagrindinį dėmesį sutelkti gimnazijos nelankymo ir mokinių socialinėms problemoms spręsti bei įgyvendinti mokinių teisę į mokslą, sudaryti prielaidas pozityviai vaikų  socializacijai ir pilietinei brandai.

UŽDAVINIAI:

RŪPINTIS MOKINIŲ

  •   Integracija ir adaptacija gimnazijos bendruomenėje.
  •   Pagalba iškilus nepalankioms socializacijos aplinkybėms.
  •   Gimnazijos nelankymo problemos sprendimo sėkmingumu.
  •   Pagalba kritiniais asmenybės vystymosi tarpsniais.
  •   Projektinės veiklos organizavimu gimnazijoje.

Socialinio pedagogo veiklą reglamentuojantys dokumentai:

Dėl socialinio pedagogo kvalifikacinių reikalavimų ir  pareiginių instrukcijų patvirtinimo  (LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas 2001 m. gruodžio 14d. Nr. 1667).

LR Švietimo įstatymas 2003-06-28

LR Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas 2009-11-30

LR Vaiko minmalios ir vidutinės priežiūros įstatymas 2007-06-28

LR Socialinės paramos mokiniams įstatymas 2006-06-13

KONTAKTAI:

II AUKŠTAS  209 kab. – soc. pedagogė Rita Bandžiulienė,

III AUKŠTAS 310 kab.  – soc. pedagogas Albinas Bandžiulis

El. p.:ausrossocpedagogai@gmail.com

Kompleksinės pagalbos lankstinukas