Vaiko gerovės komisija

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisijos veiklos priemonių planas 2017–2018 m. m.

Vaiko gerovės komisijos smurto ir patyčių tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisija