Vadovai

Mokyklos direktorius
Arūnas Serneckas

Mokykloje dirba nuo 2017 m.
Išsilavinimas: VPU, istorija, 1992 m., VDU, švietimo edukologijos magistras, 2002 m.
Specialybė: Istorijos mokytojas
Kvalifikacinė kategorija:

 • istorijos mokytojas metodininkas.

Kuruojamos sritys:

 • vairavimo mokykla;
 • strateginis planavimas;
 • gimnazijos internetinė svetainė;
 • lokalinių teisės aktų, tvarkų, aprašų rengimas.

Tel. (8 342) 20 950
El. paštas: direktorius@vilkaviskioausra.eu

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Rasa Laukaitienė

Mokykloje pavaduotoja dirba nuo 2013 m.
Išsilavinimas: Vilniaus kolegija, etninės kultūros pedagogė ,1994 m., VPU, istorija, 2007 m.
Specialybė: Istorijos mokytoja
Kvalifikacinė kategorija:

 • istorijos vyresnioji mokytoja;
 • etninės kultūros vyresnioji mokytoja.

Kuruojamos sritys:

 • mokinių renginiai, ekskursijos, išvykos, parodos;
 • klasių vadovų veikla;
 • projektinė veikla;
 • neformalus švietimas;
 • radijo taškas;
 • gimnazijos paskyra socialiniame tinkle „Facebook“;
 • mokinių ir tėvų savivalda;
 • menų, kūno kultūros, socialinių mokslų ir technologijų dalykai.

Tel. 8 686 31 696
El. paštas: raselle.laukaitiene@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Rasa Šlivinskienė

Mokykloje pavaduotoja dirba nuo 2002 m.
Išsilavinimas: KU 1992 m., MRU 2011 m.,švietimo vadybos magistras.
Specialybė: lietuvių kalbos mokytoja, mokyklinio teatro režisierė.
Kvalifikacinė kategorija: lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja.
Kuruojamos sritys:

 • pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas;
 • mokytojų metodinė veikla;
 • mokytojų atestacija;
 • mokytojų duomenų bazė;
 • vaiko gerovės komisija;
 • savarankiškas mokymasis, mokymas namuose;
 • Lietuvių ir užsienio kalbų dalykai;
 • pagalbos mokiniui specialistų darbas;
 • gimnazijos vidaus veiklos įsivertinimas;
 • I-II gimnazijos klasės;
 • Lietuvių valstybinės kalbos ir LR Konstitucijos pagrindų kvalifikaciniai egzaminai.

El. paštas: rslivinskiene@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Danutė Voitiuk

Mokykloje pavaduotoja dirba nuo 2003 m.
Išsilavinimas: LVA 1992 m., VPU 2000 m., VDU 2008 m., edukologijos magistras.
Specialybė: biologijos mokytoja, tikybos ir etikos mokytoja.
Kvalifikacinė kategorija: tikybos mokytoja metodininkė, biologijos mokytoja metodininkė.
Kuruojamos sritys:

 • dorinio ugdymo, gamtos, matematikos ir informacinių technologijų dalykai;
 • darbo laiko apskaita;
 • tvarkaraštis;
 • egzaminai;
 • TAMO dienynas;
 • I-IV kl. dalykų moduliai;
 • III-IV gimnazijos klases.

Tel. (8 342) 20 949
El. paštas: danute.voitiuk@gmail.com

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Marius Anisimavičius

Mokykloje pavaduotoju dirba nuo 2012 m.
Išsilavinimas: VDU 2008 m., viešasis administravimas, VDU 2010 m., valstybės institucijų administravimo magistras.
Specialybė: viešasis administravimas.
Kuruojamos sritys:

 • viešieji pirkimai;
 • aptarnaujantis personalas;
 • darbo sauga ir sveikata;
 • civilinė sauga, priešgaisrinė sauga.

Tel. 8 616 18 210
El. paštas: dir.pav.ukiui@vilkaviskioausra.eu