Priėmimas į gimnaziją

NUO BALANDŽIO 1 D. IKI BIRŽELIO 28 D. GIMNAZIJOJE PRIIMAMI PRAŠYMAI DĖL MOKINIŲ MOKYMOSI I–IV KLASĖSE

Pageidaujantys mokytis gimnazijoje, gimnazijos raštinėje (101 kab., I aukštas), pateikia šiuos dokumentus:

I. Pageidaujantys mokytis I–II gimnazijos klasėse:

  1. Nustatytos formos prašymą (Prašymas dėl mokinio priėmimo į gimnazijos I–II kl.);
  2. Mokinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  3. Įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą pateikti iki birželio 28 d.) ar dokumentą, liudijantį ankstesnius mokymosi pasiekimus – mokyklos parengtą pažymą arba patvirtintą elektroninio dienyno I pusmečio ar II trimestro ataskaitą;

II. Pageidaujantys mokytis III–IV gimnazijos klasėse:

  1. Nustatytos formos prašymą (Prašymas dėl mokinio priėmimo į gimnazijos III–IV kl.);
  2. Mokinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jei mokinys nesimokė Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje;
  3. Įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą pateikti iki birželio 28 d.) ar dokumentą, liudijantį ankstesnius mokymosi pasiekimus – mokyklos parengtą pažymą arba patvirtintą elektroninio dienyno I pusmečio ar II trimestro ataskaitą, jei mokinys nesimokė Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje;

III. Mokinių priėmimo į gimnaziją kriterijai.

Į Gimnaziją mokytis pagal pagrindinio ugdymo II pakopos programas (į 9 ir 10 klases) priimami asmenys gyvenantys (registruoti), Savivaldybės tarybos sprendimu Gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (Dėl priėmimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo). Mokytis Gimnazijoje pagal vidurinio ugdymo programas (į III ir IV klases) priimami asmenys, nepriklausomai nuo jų gyvenamos (registracijos) vietos.

Pasibaigus mokinių priėmimo terminui (2019 m. birželio 28 d.), į laisvas vietas mokinių priėmimas tęsiamas iki rugsėjo 1 d.

IV. Mokinių, priėmimo mokytis Gimnazijoje:

  1. Į I–II gimnazijos klases priimami asmenys, gyvenantys Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintoje Gimnazijos aptarnavimo teritorijoje (Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos ir Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagridinės mokyklos mokiniai).
  2. Į likusias laisvas vietas klasėse priimti asmenys, negyvenantys gimnazijos aptarnavimo teritorijoje:

             2.1. pirmiausiai priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
             2.2. gimnazijoje besimokančių I–III klasėse mokinių broliai ir seserys;
             2.3. aukštesnius mokymosi pasiekimus turinys mokiniai;
             2.4. arčiausiai mokyklos (Gimnazijos) gyvenantys asmenys.

  1. Mokytis pagal viduriniojo ugdymo programą (į III–IV klases) priimami mokiniai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos.