2017–2018 m. m.

Anglų kalbos klubas, 1 val. per savaitę (vadovė Andžela Grikietienė)

Organizuosime veiklas, susijusias su kalbinio ir kultūrinio kompetentingumo ugdymu, kursime bičiulišką atmosferą tarp klubo narių, siekiančių kūrybingai ir žaismingai ugdyti anglų kalbos gebėjimus. Dalyvaudami klubo veikoje, gimnazistai plės klubo narių akiratį, susipažins su angliškai kalbančių šalių kultūra ir tradicijomis. Užsiėmimų metu naudosime tradicines diskusijos formas, žiūrėsime trumpas filmų ištraukas anglų kalba.

„Tarpkultūrinis bendradarbiavimas“, 0,5 val. per savaitę (Daiva Čėsnienė)

Mokiniai lavins gebėjimus reikšti mintis anglų kalba įvairiomis temomis, ugdysis bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Užsiėmimų metu vyks pokalbiai apie kitų kraštų istoriją ir kultūrą.

Gimnazistai bendradarbiaus su „Twin Schools Program” iš Izraelio, susirašinės elektroniniais laiškais, bendraus skype, facebook su mokiniais iš Petach Tikva mokyklos.

Jaunieji tyrėjai, 2 val. per savaitę (vadovė Daiva Paškauskienė)

Užsiėmimų metu pagilinsime ir praplėsime gamtos mokslų teorines ir praktines žinias, vystysime tiriamąją veiklą. Praktiškai atliksime  bandymus, eksperimentus, tirsime aplinką, įvairius gamtos objektus, vykdysime švietėjišką darbą.

Mokiniai  dalyvaus projekto „Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas – renginyje „Idėjų mugė“, Respublikinėje konferencijoje „Tiriamoji veikla gamtamoksliniame ugdyme“, ES jaunųjų mokslininkų konkurse, Respublikiniame kūrybiniame gamtos mokslų konkurse „Mūsų eksperimentas“.

„Kultūra ir istorija-tiltas į tautų pažinimą“, 2 val. per savaitę (vadovė Erika Anisimavičienė)

Gimnazistai užsiėmimų metu ugdysis kūrybiškumą, iniciatyvą, savarankiškumą. Lavinsime mokinių gebėjimus reikšti mintis įvairiomis temomis, ugdysime bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Įvairių veiklų pagalba, mokysis tolerancijos bendraujant su skirtingų kultūrų atstovais, domėsis tiek savo krašto, tiek kitų tautų kultūra ir istorija.

Būrelis „Jaunieji fizikai“, 2 val. per savaitę (vadovė Irena Skamarakienė)

Gimnazistai užsiėmimų metu ugdysis gamtamokslinės kompetencijos pagrindus, spręs „Fotono“, NMA, olimpiadinius uždavinius, mokysis analizuoti, apibendrinti duomenis, atliks laboratorinius darbus ir eksperimentines užduotis, iš kurių mokysis kelti hipotezes bei planuoti eksperimentą. Atliekant laboratorinius darbus ir eksperimentines užduotis, bus naudojamas grafinis duomenų kaupiklis Xplorer GLX su įvairiais jutikliais – judesio, jėgos, temperatūros, srovės.

Mokiniai dalyvaus įvairiuose gamtos mokslų konkursuose, neakivaizdinėje fizikų mokykloje „Fotonas“.

Dailės būrelis „Kūrybos sūkuryje“, 2 val. per savaitę (vadovė Reda Viktažentienė)

Gimnazistai kūrybinėje veikloje išsaugos savo individualumą, ugdysis kūrybiškumą, tautiškumą. Mokysis teorines žinias apie meną pritaikyti praktinėje veikloje (raiškoje). Būrelio nariai dalyvaus plenerinėje, konkursinėje bei parodų organizavimo veikloje, rengs scenografijas, skelbimus, kvietimus, lankys parodas, domėsis meno tendencijomis pasaulyje ir Lietuvoje.

B kategorijos vairuotojų rengimas, 4 val. per savaitę (vadovas Rimantas Danilevičius)

Užsiėmimuose gimnazistai mokysis suprasti eismo pavojus ir įvertinti jų rimtumą, išmoks elgtis pagal kelių eismo taisykles, kad išvengtų eismo įvykių keliuose. Išmoks kelių eismo taisykles, įgis saugaus eismo pagrindus, transporto priemonių techninės eksploatacijos pagrindus bei teisinių žinių.

Stalo žaidimų būrelis „Žiniukai“, 2 val. per savaitę (vadovas Antanas Budrys)

Žaidžiant stalo žaidimus, bus skatinamas gimnazistų intelektualus laisvalaikis. Mokiniai susipažins su stalo žaidimų kultūra, sužinos stalo žaidimų klasifikaciją, Užsiėmimų metu bus skatinami mokiniai komunikuoti, organizuojant stalo žaidimų turnyrus, ugdysime lyderystę.

Vokalinė studija „Presto“, 1 val. per savaitę (vadovė Jūratė Rita Štrimaitienė)

Užsiėmimų metu mokiniai dirbs grupėmis ir individualiai, ruoš koncertines programas, dalyvaus įvairiuose festivaliuose ir konkursuose, mokyklos ir rajono renginiuose ir šventėse, domėsis pasaulio ir Lietuvos muzikos meno naujovėmis. Ugdysis solinio ir ansamblinio dainavimo įgūdžius, ugdysis kūrybiškumą, dalyvaujant muzikinėje veikloje. Dalyvaus respublikinio konkurso „Dainų dainelė“ rajoninėje atrankoje, populiariosios dainos festivalyje „Baltumo šventė“.

Vokalinis ansamblis „Aušrinė“, 1 val. per savaitę (vadovė Rita Štrimaitienė)

Užsiėmimuose mokiniai mokysis atskirais balsais ir grupėmis atlikti pasirinktą repertuarą, ruoš koncertines programas renginiams, vykstantiems mokykloje. Dalyvaus įvairiuose festivaliuose ir konkursuose. Dalyvaus respublikinio konkurso „Dainų dainelė“ rajoninėje atrankoje ir kituose rajoniniuose bei respublikiniuose festivaliuose.

Laikraštis „Žibintas“, 3 val. per savaitę (vadovė Vilija Brundzienė)

Moksleiviai užsiėmimų metu mokosi ne tik publicistinio rašymo stilistinių ypatybių, bet ir žurnalistikos pagrindų. Rengdami fotoreportažus, fiksuodami gimnazistų kasdienybę, ugdosi saviraišką, kūrybiškumą, kultūrines kompetencijas.

Merginų šokių kolektyvas „Norija“, 7 val. per savaitę (vadovė Vilija Jakubauskė)

Merginos domėsis įvairiais šokio stiliais bei plės sceninės kultūros patirtį, domėtis lietuvių liaudies šokio tradicijomis ir kultūra, dalyvaus renginiuose, vykstančiuose gimnazijoje, rajone bei respublikoje. Garsins gimnazijos vardą įvairiuose šokio festivaliuose, konkursuose.

Pučiamųjų orkestras, 9 val. per savaitę (vadovas Saulius Mickevičius)

Užsiėmimuose mokantis, repetuojant repertuaro kūrinius, rengs menines programas, dalyvaus kultūrinėje, koncertinėje veikloje. Bus lavinami gabumai ir gebėjimus. Mokiniai dalyvaus regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, dainų šventėse.

Orkestro nariai propaguos meninio ugdymo, kaip visą gyvenimą trunkančio proceso, reikšmę asmenybei, socialinį poveikį, skatins meninio ugdymo ir saviugdos poreikį.

„Sportas-sveikata“, 2 val. per savaitę (vadovė Vaida Bonkevičienė)

Treniruočių metu, grupinio ir individualaus darbo metodu mokiniai didins savo fizinį pajėgumą, sieks asmeninių rezultatų, stiprins fizinio aktyvumo vidinę motyvaciją.

Moksleiviai lavins motoriką, įtvirtins judėjimo įgūdžius, mokysis tinklinio puolimo ir gynybos veiksmų bei jų derinių. Užsiėmimų metu mokysis bendrauti ir bendradarbiauti. Dalyvaus tarpklasinėse varžybose, BLM ra, sporto žaidynėse.

Aerobika, 2 val. per savaitę (vadovė Eglė Kaminskienė)

Įvairiomis aktyviomis judėjimo veiklomis, mokiniai ugdysis kraujotakos ir kvėpavimo sistemos funkcines galias, fizines ypatybes. Užsiėmimų metu formuosis sveikos gyvensenos ypatumus, kurs ir atliks aerobikos derinius ir junginius. Nagrinės video ir seminarų medžiagą.

Šiuolaikinio šokio būrelis, 4 val. per savaitę (vadovė Eglė Kaminskienė)

Užsiėmimų metu mokiniai improvizuos, kurs ir atliks šokio kompozicijas, derinius. Lavins choreografinius gebėjimus per kūrybą, ugdysis ritmo pajautimą, muzikalumą, kūrybiškumą. Per šokį mokiniai mokysis bendrauti, ugdyti judesio grožį, lavins šokio įgūdžius. Dalyvaus mokykloje vykstančiuose renginiuose.

„Sportas visiems“, 2 val. per savaitę (vadovas Gintautas Girdauskas)

Sportinės veiklos skirtos aktyviems, besidomintiems sveika gyvensena ir savo sveikata, gimnazistams. Treniruočių metu mokiniai sieks asmeninių rezultatų, lavins motoriką.

„Sportuok ir būsi sveikas“, 2 val. per savaitę (vadovė Jūratė Aušrotienė)

Treniruočių metu gimnazistai lavins fizinį aktyvumą, ugdysis žinias ir gebėjimus, būtinus sportininkui. Išsamiau moksleiviai mokysis krepšinio kamuolio valdymo, puolimo ir gynybos veiksmų bei jų derinių, tobulins žaidimo techniką ir taktiką. Dalyvaus tarpklasinėse varžybose, žaidynėse.