2018–2019 m. m.

Anglų kalbos klubas, 1 val. per savaitę (vadovė Andžela Grikietienė)

Organizuosime veiklas, susijusias su kalbinio ir kultūrinio kompetentingumo ugdymu, kursime bičiulišką atmosferą tarp klubo narių, siekiančių kūrybingai ir žaismingai ugdyti anglų kalbos gebėjimus. Dalyvaudami klubo veikoje, gimnazistai plės klubo narių akiratį, susipažins su angliškai kalbančių šalių kultūra ir tradicijomis. Užsiėmimų metu naudosime tradicines diskusijos formas, žiūrėsime trumpas filmų ištraukas anglų kalba.

Jaunųjų tyrėjų klubas, 2 val. per savaitę (vadovė Daiva Paškauskienė)

Užsiėmimų metu pagilinsime ir praplėsime gamtos mokslų teorines ir praktines žinias, vystysime tiriamąją veiklą. Praktiškai atliksime  bandymus, eksperimentus, tirsime aplinką, įvairius gamtos objektus, vykdysime švietėjišką darbą.

Mokiniai  dalyvaus projekto „Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas – renginyje „Idėjų mugė“, Respublikinėje konferencijoje „Tiriamoji veikla gamtamoksliniame ugdyme“, ES jaunųjų mokslininkų konkurse, Respublikiniame kūrybiniame gamtos mokslų konkurse „Mūsų eksperimentas“.

„Bendraukime angliškai“, 0,5 val. per savaitę (Daiva Čėsnienė)

Mokiniai lavins gebėjimus reikšti mintis anglų kalba įvairiomis temomis, ugdysis bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Užsiėmimų metu vyks pokalbiai apie kitų kraštų istoriją ir kultūrą.

Gimnazistai bendradarbiaus su „Twin Schools Program” iš Izraelio, susirašinės elektroniniais laiškais, bendraus skype, facebook su mokiniais iš Petach Tikva mokyklos.

Būrelis „Jaunieji fizikai“, 2 val. per savaitę (vadovė Irena Skamarakienė)

Gimnazistai užsiėmimų metu ugdysis gamtamokslinės kompetencijos pagrindus, spręs „Fotono“, NMA, olimpiadinius uždavinius, mokysis analizuoti, apibendrinti duomenis, atliks laboratorinius darbus ir eksperimentines užduotis, iš kurių mokysis kelti hipotezes bei planuoti eksperimentą. Atliekant laboratorinius darbus ir eksperimentines užduotis, bus naudojamas grafinis duomenų kaupiklis Xplorer GLX su įvairiais jutikliais – judesio, jėgos, temperatūros, srovės.

Mokiniai dalyvaus įvairiuose gamtos mokslų konkursuose, neakivaizdinėje fizikų mokykloje „Fotonas“.

Dailės būrelis „Kūrybos sūkuryje“, 2 val. per savaitę (vadovė Reda Viktažentienė)

Gimnazistai kūrybinėje veikloje išsaugos savo individualumą, ugdysis kūrybiškumą, tautiškumą. Mokysis teorines žinias apie meną pritaikyti praktinėje veikloje (raiškoje). Būrelio nariai dalyvaus plenerinėje, konkursinėje bei parodų organizavimo veikloje, rengs scenografijas, skelbimus, kvietimus, lankys parodas, domėsis meno tendencijomis pasaulyje ir Lietuvoje.

B kategorijos vairuotojų rengimas, 4 val. per savaitę (vadovas Rimantas Danilevičius)

Užsiėmimuose gimnazistai mokysis suprasti eismo pavojus ir įvertinti jų rimtumą, išmoks elgtis pagal kelių eismo taisykles, kad išvengtų eismo įvykių keliuose. Išmoks kelių eismo taisykles, įgis saugaus eismo pagrindus, transporto priemonių techninės eksploatacijos pagrindus bei teisinių žinių.

Vokalinė studija „Presto“, 3 val. per savaitę (vadovė Rita Štrimaitienė)

Užsiėmimų metu mokiniai dirbs grupėmis ir individualiai, ruoš koncertines programas, dalyvaus įvairiuose festivaliuose ir konkursuose, mokyklos ir rajono renginiuose ir šventėse, domėsis pasaulio ir Lietuvos muzikos meno naujovėmis. Ugdysis solinio ir ansamblinio dainavimo įgūdžius, ugdysis kūrybiškumą, dalyvaujant muzikinėje veikloje. Dalyvaus respublikinio konkurso „Dainų dainelė“ rajoninėje atrankoje, populiariosios dainos festivalyje „Baltumo šventė“.

Laikraštis „Žibintas“, 1 val. per savaitę (vadovas Andrius Damušis)

Moksleiviai užsiėmimų metu mokosi ne tik publicistinio rašymo stilistinių ypatybių, bet ir žurnalistikos pagrindų. Rengdami fotoreportažus, fiksuodami gimnazistų kasdienybę, ugdosi saviraišką, kūrybiškumą, kultūrines kompetencijas.

Merginų šokių kolektyvas „Norija“, 7 val. per savaitę (vadovė Vilija Jakubauskė)

Merginos domėsis įvairiais šokio stiliais bei plės sceninės kultūros patirtį, domėtis lietuvių liaudies šokio tradicijomis ir kultūra, dalyvaus renginiuose, vykstančiuose gimnazijoje, rajone bei respublikoje. Garsins gimnazijos vardą įvairiuose šokio festivaliuose, konkursuose.

Pučiamųjų orkestras, 9 val. per savaitę (vadovas Saulius Mickevičius)

Užsiėmimuose mokantis, repetuojant repertuaro kūrinius, rengs menines programas, dalyvaus kultūrinėje, koncertinėje veikloje. Bus lavinami gabumai ir gebėjimus. Mokiniai dalyvaus regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, dainų šventėse.

Orkestro nariai propaguos meninio ugdymo, kaip visą gyvenimą trunkančio proceso, reikšmę asmenybei, socialinį poveikį, skatins meninio ugdymo ir saviugdos poreikį.

Šiuolaikinio šokio grupė „Fresko“, 6 val. per savaitę (vadovė Eglė Kaminskienė)

Užsiėmimų metu mokiniai improvizuos, kurs ir atliks šokio kompozicijas, derinius. Lavins choreografinius gebėjimus per kūrybą, ugdysis ritmo pajautimą, muzikalumą, kūrybiškumą. Per šokį mokiniai mokysis bendrauti, ugdyti judesio grožį, lavins šokio įgūdžius. Dalyvaus mokykloje vykstančiuose renginiuose.

„Sportas visiems“, 2 val. per savaitę (vadovas Gintautas Girdauskas)

Sportinės veiklos skirtos aktyviems, besidomintiems sveika gyvensena ir savo sveikata, gimnazistams. Treniruočių metu mokiniai sieks asmeninių rezultatų, lavins motoriką.

Krepšinis, 2 val. per savaitę (vadovė Jūratė Aušrotienė)

Treniruočių metu gimnazistai lavins fizinį aktyvumą, ugdysis žinias ir gebėjimus, būtinus sportininkui. Išsamiau moksleiviai mokysis krepšinio kamuolio valdymo, puolimo ir gynybos veiksmų bei jų derinių, tobulins žaidimo techniką ir taktiką. Dalyvaus tarpklasinėse varžybose, žaidynėse.

Tinklinis, 2 val. per savaitę (vadovė Vaida Bonkevičienė)

Treniruočių metu, grupinio ir individualaus darbo metodu mokiniai didins savo fizinį pajėgumą, sieks asmeninių rezultatų, stiprins fizinio aktyvumo 

vidinę motyvaciją. Moksleiviai lavins motoriką, įtvirtins judėjimo įgūdžius, mokysis tinklinio puolimo ir gynybos veiksmų bei jų derinių. Užsiėmimų metu mokysis bendrauti ir bendradarbiauti. Dalyvaus tarpklasinėse varžybose, BLM ra, sporto žaidynėse.

Literatūrinio  kūrybingumo ir meninio pažinimo klubas, 2 val. per savaitę (vadovas Andrius Damušis)

Kviečiami  susiburti visų klasių mokiniai, turintys įvairių meninių polinkių. Skaitysime (pristatysime) savo kūrybą, bendrai ją aptarsime. Žodinę kūrybą jungsime su daile, fotografija, muzika. Laukiami ir mėgstantys skaityti knygas. Išleisime bent du savos kūrybos almanachus. Užsiėmimų metu bus ugdomas ir stiprinamas kūrybingumas, susipažinsite su menu, bendrausite ir bendradarbiausite su bendraminčiais.

Tobulėk ir veik, 2 val. per savaitę (vadovė Rasa Laukaitienė)

Užsiėmimų metu  mokysimės pažinti save, ieškosime būdų ir metodų  saviraiškos skleidimui. Atliekant   komandines užduotis,  mokysimės bendravimo ir bendradarbiavimo. Kursime svajonių mokyklos modelį, kurį galėtume įgyvendinti gimnazijoje. Veiklos bus skirtos    kūrybingumo ugdymui, geros emocinės aplinkos kūrimui.

„Jaunieji kompiuterininkai, 2 val. per savaitę (vadovas Antanas Budrys)

Užsiėmimai skirti mokiniams, norintiems įgyti praktinių kompiuterijos žinių, išmokti programavimo ir sistemos administravimo pagrindų ir pagilinti turimas kompiuterijos žinias. Jų metu bus kuriama asmeninė svetainė ir suteikiamos pagrindinės svetainės administravimo žinios. Tai – puiki veikla mokiniams, besidomintiems informacinėmis technologijomis ar žadantiems sieti savo gyvenimą būtent su šia sritimi. Mokiniai visas veiklas išbandys patys, gaus daug praktinės patirties, išmoks kryptingai dirbti įgyvendinant didelės apimties projektą.

Teatro būrelis „Langas“, 1 val. per savaitę (vadovė Rasa Šlivinskienė)

Laukiami visi, besidomintys teatru, norintys išbandyti save scenoje, turintys idėjų režisuoti spektaklį ar kurti savitą vaidmenį.  

Užsiėmimų metu  atliksime įvairius atsipalaidavimo, kūno ir balso lavinimo pratimus, kurie  padės pažinti save, valdyti savo kūną, balsą ir emocijas. Kartu  ne tik smagiai praleisime laiką, bet  ir sukursime nedidelės trukmės spektaklį.