VYKO METODINĖ DIENA

Š. m. birželio 18 d. mokykloje vyko Metodinė diena, kurios tikslas – siekti mokinių pažangos tobulinant ugdymo procesą. Šią dieną taip pat kėlėme tokius uždavinius: skatinti mokytojus tobulinti profesinę kompetenciją savišvietos būdu; visų dalykų mokytojams dalytis teorine ir praktine patirtimi apie mokinių vertinimą, įsivertinimą ir pažangos matavimą; aktyvinti mokytojų kolegialų mokymąsi. Tam, kad būtų įgyvendinti uždaviniai, mokyklos mokytojai iš anksto pasiskirstė į temines grupes pagal savišvietos temas: Vienas kito vertinimas (moderatorės E. Burbienė ir J. Būdininkienė); Vertinimo anketos kūrimas ir panaudojimas pamokose (moderatorės D. Paškauskienė ir K. Lietuvninkienė); Grįžtamasis ryšys ir jo formos ugdomajame procese (moderatorė J. Dapkūnaitė); Refleksijos vaidmuo vertinant mokymo ir mokymosi rezultatus (moderatorė V. Balandienė); Psichologiniai mokinių vertinimo aspektai (moderatorė V. Bartkuvienė); Mokinio individualios pažangos aplankas (moderatorė I. Skamarakienė).

Pirmiausia vyko darbas grupėmis, aktyviai diskutuojant ir dalijantis patirtimi. Mokytojai šia veikla liko labai patenkinti, nes turėjo galimybę sužinoti naujų dalykų, kuriuos galės pritaikyti savo dėstomo dalyko pamokoms, o kai kuriuos dalykus – tiesiog prisiminti ir pasikartoti. Labai džiugu, kad po intensyvių diskusijų kiekviena grupė priėjo prie bendrų išvadų ir rekomendacijų, kurias pristatė kitų grupių dalyviams. Taigi antroji renginio dalis buvo skirta apibendrinti ir pristatyti grupių darbo rezultatus. Metodinės dienos dalyviai, reflektuodami šios dienos veiklą, džiaugėsi įgyvendintais uždaviniais, nes tapo daug aiškiau, kad komandinis darbas, dalijimasis patirtimi, kalbėjimasis yra būdai bendram tikslui pasiekti.

Metodikos tarybos pirmininkė I. Skamarakienė