2018–2019 m. m. priimtų į gimnaziją mokinių sąrašai

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos mokinių priėmimo komisija, nagrinėdama pateiktus mokinių dokumentus, vadovavosi šiais priėmimo kriterijais:

 1. Į pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį (I ir II klases) pirmumo teise priimami gimnazijoje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje ir Vilkaviškio mokyklas baigę mokiniai.
  1.  
 2. Į likusias laisvas vietas klasėse priimti asmenys, negyvenantys gimnazijos aptarnavimo teritorijoje:
  1. 2.1. pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių,
   2.2. gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys,
   2.3. aukštesnius mokymosi pasiekimus turinys mokiniai,
   2.4. arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys.

Mokytis pagal viduriniojo ugdymo programą (III–IV klasės) priimami mokiniai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos

 1. Pirmumo teise priimami asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą, baigę gimnazijoje pagrindinio ugdymo programą.
 2. Turintys aukštesnius mokymosi pasiekimų įvertinimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus, pusmečio, trimestro įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus).
 3. Našlaičiai ir(ar) vaikai, globojami rūpintojų.
 4. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinys mokiniai, mokiniai su negalia (reikalinga pateikti pažymėjimo kopiją).
 5. Mokiniai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi Gimnazijoje.