Teminis išorinis vertinimas 2023 m.

VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS VEIKLOS TEMINIS IŠORINIS VERTINIMAS

2023 m. kovo 13–16 d.

Stiprieji gimnazijos veiklos aspektai:

  1. Paveiki ugdymo(si) integracija, sudaranti sąlygas kiekvieno mokinio asmeninei ūgčiai (2.1. rodiklio „Ugdymo(si) organizavimas“ išskirtas aspektas „Ugdymo(si) integralumas“ vertinamas 3 lygiu).
  2. Gimnazijos vizija, orientuota į ateities iššūkius, priimtina visiems bendruomenės nariams (3.1. rodiklio „Perspektyva ir bendruomenės susitarimai“ išskirti aspektai „Vizijos bendrumas“ ir „Veiklos kryptingumas“ vertinami 4 lygiu).
  3. Optimalus išteklių paskirstymas ir naudojimas tvariam ugdymo(si) nuostatų įgyvendinimui (3.1. rodiklio „Perspektyva ir bendruomenės susitarimai“ išskirtas aspektas „Optimalus išteklių paskirstymas“ vertinamas 4 lygiu).
  4. Mokyklos pažangą skatinanti pasidalyta lyderystė (3.2. rodiklis „Lyderystė“ vertinamas 4 lygiu).
  5. Kryptinga tinklaveika bendraujant ir bendradarbiaujant su socialiniais partneriais (3.6. rodiklis „Mokyklos tinklaveika“ vertinamas 4 lygiu).

Tobulintini gimnazijos veiklos aspektai:

  1. Vertinimo strategijų ir būdų įvairovės naudojimas pamokoje (1.1. rodiklio „Mokyklos pasiekimai ir pažanga“ išskirtas aspektas „Pasiekimų ir pažangos pagrįstumas“ vertinamas 3 lygiu).
  2. Ugdymo(si) veiklų diferencijavimas, individualizavimas ir suasmeninimas (2.1. rodiklio „Ugdymo(si) organizavimas“ išskirtas aspektas „Diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas“ vertinamas 2 lygiu).