Svarbiausi dokumentai

DOKUMENTO PAVADINIMAS
VERSIJA
VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS 2014–2016 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS DIENYNO SUDARYMO ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU NUOSTATAI
VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS
VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS 2017–2018 METŲ UGDYMO PLANAS
VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS
VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS LANKOMUMO TVARKOS APRAŠAS
VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽINTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA
VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ MOKYMO NAMUOSE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS
VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS PAŠALINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI TVARKOS APRAŠAS
DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ GIMNAZIJOJE <…> TVARKOS APRAŠAS
DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS, TVARKOS APRAŠAS
MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS
PAGALBOS PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO,
JEIGU MOKINYS SERGA LĖTINE NEINFEKCINE LIGA, TVARKOS APRAŠAS
PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS