Informacija dėl ugdymo proceso lapkričio 9–27 dienomis

Nepablogėjus COVID–19 situacijai rajone ir Savivaldybės administracijai nepriėmus kitų sprendimų iki 2020 m. lapkričio 9 d. dėl mokymo būdų rajono mokyklose:

 1. Gimnazijoje 2020 m. lapkričio 9–27 d. ugdymą organizuoti, taikant mišrų mokymo organizavimo būdą.
 2. Mišrų mokymo organizavimą vykdyti kasdienį mokymą (mokymą gimnazijoje) keičiant nuotoliniu (mokymasis namuose), pagal šį grafiką:

 Lapkričio 9–13 d.

Gimnazijoje mokosi I–III kl. mokiniai
Nuotolinio ugdymo organizavimo būdu mokosi namuose II–IV kl. mokiniai

 lapkričio 16–20 d.

Gimnazijoje mokosi II–IV kl. mokiniai
Nuotolinio ugdymo organizavimo būdu mokosi namuose I–III kl. mokiniai

 Lapkričio 23–27 d.

Gimnazijoje mokosi I–III kl. mokiniai
Nuotolinio ugdymo organizavimo būdu mokosi namuose II–IV kl. mokiniai

 

 1. Mokiniai, mokytojai, gimnazijos darbuotojai veido kaukes privalo dėvėti pertraukų ir pamokų (užsiėmimų) metu.
 2. Fizinio ugdymo pamokų metu gimnazijoje neorganizuojamos kontaktinės sporto šakos (krepšinis, futbolas, tinklinis ir pan.). Pamokų metu organizuojamos individualios mokinių veiklos (mankšta, pratimai, aerobika ir kt.), teorinės pamokos;
 3. Neformaliojo švietimo programos įgyvendinamos tik tos pačios klasės mokinių grupėms. Mokinai ir mokytojai užsiėmimų metu privalo dėvėti veido kaukes.
 4. Dalykų konsultacijos organizuojamos tik tos pačios klasės / grupės mokiniams. Konsultacijų metu mokiniais ir mokytojai dėvi kaukes.
 5. Automobilizmo (teorijos) būrelio mokiniams, III ir IV kl., teorijos užsiėmimai organizuojami atskirai. Užsiėmimo metu mokiniai ir mokytojai dėvi kaukes. Mokiniams taip pat suteikiami prisijungimo kodai mokytis namuose.
 6. Pamokos nuotolinio mokymo organizavimo būdu vykdomos pagal pamokų tvarkaraštį ir laiką:

1 pamoka 8.00–8.45
2 pamoka 8.55–9.40
3 pamoka 9.50–10.35
4 pamoka 11.00–11.45
5 pamoka 12.10–12.55
6 pamoka 13.05–13.50
7 pamoka 14.00–14.45
8 pamoka 14.50–15.35

Konsultacijos vykdomos mokiniams ir mokytojams susitarus.

8.1 Gimnazijoje, mokantis kasdieniu mokymosi būdu, pamokos, konsultacijos ir kita ugdomoji veikla vykdoma pagal patvirtintą tvarkaraštį.

 1. Pertraukos tarp pamokų organizuojamos taip:
  • esant dvigubai pamokai I ir II kl. pertraukos skelbiamos kas 45 min. (įprastai);
  • III–IV kl. mokiniams pertrauka skelbiama po 35 min. (dvigubų pamokų trukmė – 35 ir 55 min.).
 1. Mokymasis kasdieniu mokymo būdu gimnazijoje vykdomas, laikantis iš reikalavimų:

10.1. Mokinių tėvai / mokinys privalo užtikrinti, kad į gimnaziją mokiniai ateitų be COVID–19 ligos požymių, neturėję kontaktų su šia liga sergančiais ar turinčiais izoliuotis / karantinuotis asmenimis.

10.2. Jei atsiranda būtinybė mokiniui izoliuotis arba jis užsikrečia COVID–19, tėvai / mokinys nedelsiant privalo informuoti gimnaziją – telefonu klasės vadovą, klasės vadovas – gimnazijos direktorių.

10.3. Mokiniai į gimnaziją renkasi per vieną iš keturių įėjimų į gimnaziją. Viršutinius (laukui skirtus) drabužius palieka rūbinėje ir pagal nuorodas (rodykles) eina į mokomuosius kabinetus (pagal pamokų tvarkaraštį).

 1. I–II kl. mokiniams pamokos organizuojamos jų kabinetuose.
 2. Pertraukų metu judėjimas gimnazijoje organizuojamas, laikantis rodyklių, nurodančių judėjimo kryptis. Mokiniams būriuojantis koridoriuose, lauke, būtina laikytis socialinio atstumo (ne mažiau kaip 2 m. tarp bendraujančių asmenų).
 3. Prieš pamoką privaloma nusiplauti rankas, naudojant skystą muilą ar jas dezinfekuoti.
 4. Gimnazijos darbuotojai privalo užtikrinti, kad į darbą atvyktų be COVID–19 ligos požymių, neturėję kontaktų su šia liga sergančiais ar turinčiais izoliuotis / karantinuotis asmenimis.
 5. Mokomieji kabinetai dezinfekuojami, pasibaigus 3–čiai ir 4–tai pamokoms ir po pamokų.
 6. Organizuojant nuotolinį mokymą vadovaujamasi bendrosiomis nuostatomis, aprašytomis Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos mokymo(si) nuotoliniu būdu taisyklėse – mokymosi nuotoliniu būdu taisyklės

Mokantis nuotoliniu būdu nuo lapkričio 9 d. vedamos ir / ar užduotys teikiamos visiems mokomiesiems dalykams.

 1. Mokinių pavėžėjimas į mokyklą vykdomas įprasta tvarka.

Administracijos Direktoriaus įsakymas