Įtraukusis ugdymas – sąlygų ugdytis sudarymas kiekvienam asmeniui

Gimnazijos mokytojai, Metodikos tarybos nariai, pagalbos mokiniui specialistai, administracija, lapkričio 4 dieną lankėsi Kauno Kovo 11-osios gimnazijoje. Vizito tikslas – susipažinti ir pasidalinti patirtimi dėl įtraukiojo ugdymo.

Kovo 11-osios gimnazijos direktorius S. Milašius, pavaduotoja ugdymui, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai supažindino su įtraukiojo ugdymo priemonėmis ir sistema gimnazijoje, atsakė į pateiktus klausimus. Ilga ir prasminga Kauno Kovo 11-osios gimnazijos patirtis atskleidė, kad sėkmingam kiekvieno mokinio ugdymui labai svarbu – įsitraukti į mokinio ugdymą mokantiems mokytojams, mokinio tėvams, pagalbos mokiniui specialistams.

Vizitas organizuotas, įgyvendinant Gimnazijos veiklos tobulinimo plano 1.5. veiklą – Ugdymo(si) įvairovės užtikrinimas, mokymasis ne mokykloje, tinklaveikos puoselėjimas.