Mokinių prašymų priėmimas mokytis gimnazijoje nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

Prašymai mokytis gimnazijos I (9) – IV (12) klasėse priimami nuo birželio 1 d. iki birželio 30 d.

Prašymai gimnazijos raštinėje priimami darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 16.00 val.

Norintys mokytis gimnazijoje pateikia:

 • prašymą (už mokinį iki 14 metų) pateikia vienas iš tėvų (rūpintojų), mokinys nuo 16 metų prašymą gali teikti pats arba vienas iš tėvų;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas, asmens tapatybės kortelė);
 • įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar dokumentus, liudijančius ankstesnius mokymosi pasiekimus (originalus), prašome pateikti iki birželio 28 d. (nepateikus išsilavinimo pažymėjimo, prašymas nebus svarstomas).

Į Gimnaziją priimami mokiniai:

 1. Į pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį (į I ir II klases) pirmumo teise priimami Gimnazijoje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys Gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje ir Vilkaviškio miesto mokyklų 8, 9 klases baigę mokiniai.
 2. Į likusias laisvas vietas priimti asmenys, negyvenantys Gimnazijos aptarnavimo teritorijoje, gyvenantys arčiau gimnazijos ir turintys aukštesnius mokymosi pasiekimus.

2024 m. rugsėjo 1 d. į I (9) gimnazijos klases bus priimta 130 mokinių.

Kiti priėmimo į I (9) klases kriterijai, registravus daugiau nei 130 prašymų:

 1. Aukštesnius mokymosi pasiekimus turinys mokiniai.
 2. Jei gimnazijos II–IV klasėse 2024–2025 m. m. mokysis atvykusių mokinių broliai ir seserys.
 3. Arčiau gimnazijos gyvenantys (vertinama deklaruota gyvenamoji vieta) asmenys.
 4. Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimami mokiniai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos.

Informacija apie priėmimą teikiama:

 • Raštinė – 8 342 20951,
 • Direktorius – 8 342 20950,
 • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui – 8 342 20949

Mokinių priėmimo į Vilkaviškio „Aušros“ gimnaziją tvarkos aprašas