MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į GIMNAZIJĄ

Pageidaujantis mokytis gimnazijoje, 9 (I)–12 (IV) klasėse, nuo gegužės 31 d. iki birželio 30 d. pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą (už mokinį iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), mokinys nuo 16 metų gali teikti pats arba vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas, asmens tapatybės kortelė);
 • įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar dokumentus, liudijančius ankstesnius mokymosi pasiekimus (originalus), prašome pateikti iki birželio 28 d.

 

Prašymai priimami darbo dienomis gimnazijos raštinėje (kabineto Nr. 101, Vienybės g. 52, Vilkaviškis):

Pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 16.30 val.
Penktadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 15.00 val.
Pasiteirauti galima tel. nr.:

 • raštinė – 8 342 20951,
 • direktorius – 8 342 20950,
 • direktoriaus pavaduotoja ugdymui – 8 342 20949

Pirmoko diena gimnazijoje

Mokinius, priimtus į I (9) klasę, kviesime į Pirmoko dieną – rugpjūčio 26 d. (penktadienį) nuo 9.00 iki 12.00 val. Konkreti informacija bus pateikta rugpjūčio 22 d.

Mokiniai susitiks su klasės vadovais, gimnazijos administracija, Mokinių parlamento atstovais, susipažins su būsimais mokytojais. Bus išduodami vadovėliai (turėti kuprines).

Gimnazijos mokinio uniforma

Gimnazijos mokinių uniformų gamintojai UAB „Manovita“ į gimnaziją atvyks birželio 22 d. nuo 10.00 val. Kviečiame atvykti.

MOKYMASIS VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJOJE

Integralumas ir kontekstualumas

Mokinių suvokimas ir mąstymas yra nesuskaidyti, visuminiai. Todėl gimnazijoje ugdymo procese daug įvairių integruotų pamokų, tarpdalykinės integracijos projektų:

Visuminis ugdymo proceso integralumas užtikrina įvairių mokinio galių plėtotę ir visų ugdymo sričių darną. Kadangi kiekvienam mokiniui yra svarbios sąsajos su realiu gyvenimu, įgyvendindami pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, didelį dėmesį skiriame ugdymo turinio kontekstualumui. Ugdymo turinį papildome tuo, kas mokiniui yra įdomu ir yra reikšminga.

     Socialinis ir emocinis ugdymas (SEU)

Visose ugdymo pakopose (9(I)–12(IV) klasėse) įgyvendiname socialinio emocinio ugdymo programas „Raktai į sėkmę“ ir „Savu keliu“. Ugdome mokinių savimonę, atsakingų ir konstruktyvių sprendimų priėmimą, pozityvių santykių formavimą, veiksmingą konfliktų sprendimą, socialinį sąmoningumą ir emocijų bei elgesio valdymą siekiant savo tikslų –

Pagilintas mokymas, pasiūla

Pagilintai mokome matematiką. I, III ir IV klasėse – skiriama papildoma viena, II klasėje 0,5 matematikos pamokos per savaitę.
Lietuvių k. I–II klasėse vieną pamoką per savaitę klasė dalijama ir mokoma pogrupiuose.
Pirmadieniais–ketvirtadieniais aštuntos pamokos metu mokiniams sudaromos galimybės lankyti įvairių dalykų konsultacijas 

III–IV klasių mokiniams sudarytos teorinė ir praktinė galimybės mokytis ir įgyti vairuotojo B kategorijos pažymėjimą.  

Gimnazijoje mokiniams sudarytos galimybės lankyti įvairius neformaliojo švietimo būrelius:

Mokslinė tiriamoji veikla, verslumo, karjeros ugdymas gimnazijoje

Gimnazijoje mokiniai turi galimybę pasirinkti ir rengti gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos), lietuvių kalbos ir kitų dalykų tiriamuosius darbus:

Kiekvienais metais gimnazijoje mokiniai kuria mokinių mokomąsias bendroves ir įgyja verslumo įgūdžių:

II klasėje mokiniai mokosi Ugdymo karjerai dalyko. Tradiciniai Karjeros savaitės renginiai padeda mokiniams planuoti savo ateitį:

Anglų k. mokytojai su mokiniais nuolatos įgyvendina eTwinning projektus:

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje kiekvienais metais organizuojama mokinių tiriamosios veiklos konferencija, kurioje mokiniai pristato įvairių sričių tiriamuosius darbus:

Aukščiau minėtos kryptingos ugdomosios veiklos skatina mokinių pažintinį aktyvumą, ugdo intelektualinį kūrybiškumą, padeda kiekvienam mokiniui kuo anksčiau surasti savo interesų sritį ir kryptingai siekti asmeninių tikslų.

Mokinio individualios pažangos vertinimas

Gimnazijos vizija – Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija 2023 m. – pažangi mokykla, tenkinant kiekvieno mokinio poreikius, sudaranti galimybes darbuotojams save realizuoti ir tobulėti.

Siekdami aukštų ir tvarių mokinių mokymosi pasiekimų, asmeninės pažangos, kryptingai  įgyvendiname priemones.

Vertinimu siekiame padėti mokiniams įsivertinti mokymosi rezultatus, pasidžiaugti patirtomis asmeninėmis mokymosi sėkmėmis, sužinoti mokymosi spragas, patiriamus mokymosi sunkumus, išmokti adekvačiai vertinti savo mokymosi pastangas ir jų nulemtą asmeninį mokymosi rezultatą. Kiekvieną mokinį motyvuojame siekti savo asmeninio maksimalaus mokymosi rezultato.

Skatiname kiekvieno mokinio asmeninę pažangą. Mokiniai asmeninę pažangą fiksuoja Mokinio individualios pažangos aplanke. Pasiekimus ir pažangą mokinys su dalyko mokytoju, klasės vadovu (šiame pokalbyje dalyvauja ir mokinio tėvai) aptaria du kartus per metus.

Mokinių savivalda

Gimnazijos mokiniai renka mokinių prezidentą, savanoriškai buriasi į mokinių parlamentą. Veikia klasių seniūnų susirinkimas. Aktyvių mokinių kūrybiškumas, iniciatyvumas, aktyvumas, dalyvaujant mokymo organizavimo procesuose, atstovaujant mokinių interesams, siekianti mokyklos mokinių gyvenimą padaryti įdomesnį ir smagesnį, ugdo pačių mokinių saviraišką, turtina jų patirtis.

Kaip pasitiksime mokinius 2022–2023 mokslo metais

Puoselėsime gimnazijos tradicijas ir stipriąsias veiklas.
Dalyvaudami ES finansuojamame Kokybės krepšelio projekte:

 • Puoselėsime pagarbą vienas kitam, atsakomybę, iniciatyvumą ir kūrybiškumą. Išsilavinimas ir tobulėjimas yra gimnazijos vertybės, todėl dėmesys kiekvieno mokinio pasiekimams, praktinis mokymasis – ugdymo(si) pagrindas.  
 • Įrengsime dvi gamtos mokslų laboratorijas: fizikos ir biochemijos.
 • Gimnazijos kiemelyje įrengsime lauko klasę (kupolą).
 • Įsigysime ir įrengsime 9 interaktyvius ekranus, 3D spausdintuvą, kurie bus naudojami pamokose, neformaliojo švietimo veiklose.
 • Atnaujinsime baldus poilsio erdvėje II aukšte, greta gimnazijos salės ir sukursime galimybes individualiam ar grupiniam mokymuisi.
 • Savarankiškai teiksime mokinių maitinimo paslaugą atnaujintoje valgykloje.
 • Mokinio spintelės nuoma.

Pageidaujantys naudotis asmenine mokinio spintele rūbams ir mokymo priemonėms, gali užsisakyti  asmeniškai – www.cikuraku.lt