NUO BALANDŽIO 1 D. IKI BIRŽELIO 30 D. GIMNAZIJOJE PRIIMAMI PRAŠYMAI DĖL MOKINIŲ MOKYMOSI I–IV KLASĖSE

Karantino sąlygomis mokiniai į gimnaziją iki priimami:

Pateikite nustatytos formos prašymą (prašymo dėl priėmimo 2020 m. į I–II kl. forma, prašymo dėl priėmimo 2020 m. į III–IV kl. forma) ir sutikimą tvarkyti asmens duomenis gimnazijoje nuo 9.00 iki 12.00 val., nuo 13.00 iki 16.00 val.

Prašymą ir sutikimą galima pateikti:

1) atsispausdinkite, užpildykite prašymą, sutikimą ir juos atneškite į gimnaziją. Prašymą paliksite, stebint budėtojui, įėjus į gimnaziją (kontakto su kitais žmonėmis nebus).
2) atsispausdinkite, užpildykite prašymą ir sutikimą, juos nuskenuokite ar nufotografuokite ir atsiųskite elektroniniu paštu ausros.rastine@vilkaviskis.lt

Jūsų nurodytu elektroniniu paštu arba telefonu atsakysime per vieną dieną apie dokumentų gavimą ir registravimą.

Iki 2020 m. birželio 26 d. bus būtina pateikti:

1. Nustatytos formos prašymą ir sutikimą tvarkyti asmens duomenis – asmenys, kurie skambinote ir registravote savo vaiką telefonu.  
2. Mokinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Įgyto išsilavinimo pažymėjimą.

 Mokinių priėmimo į gimnaziją kriterijai.

Į Gimnaziją mokytis pagal pagrindinio ugdymo II pakopos programas (į 9 ir 10 klases) priimami asmenys gyvenantys (registruoti), Savivaldybės tarybos sprendimu Gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (Dėl priėmimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo). Mokytis Gimnazijoje pagal vidurinio ugdymo programas (į III ir IV klases) priimami asmenys, nepriklausomai nuo jų gyvenamos (registracijos) vietos.

Pasibaigus mokinių priėmimo terminui (2020 m. birželio 30 d.), į laisvas vietas mokinių priėmimas tęsiamas iki rugsėjo 1 d.

 Mokinių, priėmimo mokytis Gimnazijoje:

1. Į I–II gimnazijos klases priimami asmenys, gyvenantys Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintoje Gimnazijos aptarnavimo teritorijoje (Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos ir Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mokiniai).
2. Į likusias laisvas vietas klasėse priimti asmenys, negyvenantys gimnazijos aptarnavimo teritorijoje:
     2.1 pirmiausiai priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, jei gimnazija gali užtikrinti šių mokinių ugdymą ir specialiąją pagalbą šiems mokiniams;
     2.2 gimnazijoje besimokančių I–III klasėse mokinių broliai ir seserys;
     2.3 aukštesnius mokymosi pasiekimus turinys mokiniai;
     2.4 arčiausiai Gimnazijos gyvenantys asmenys.
3. Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą (į III–IV klases) priimami mokiniai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos.

Pasiteirauti galite 8.00–12.00 val.; 12.30–16.30 val.:
El. p.: ausros.rastine@vilkaviskis.lt
Tel.: 8 618 29030, 8 (342) 20 951 (raštinė), 8 (342) 20 950 (direktorius).