Karjeros centras

karjera

Mus rasite:
Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos
Biblioteka-informacijos centras
Vienybės g. 52, Vilkaviškis

 

TAVO KARJERA – TAVO RANKOSE…

Tikslas

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, kad mokinys sėkmingai pasirinktų tolesnę mokymosi kryptį, profesiją arba darbinę veiklą, pereitų iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką.

Uždaviniai

Siekiama, kad mokiniai:

 • Pažintų savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, galėtų juos kritiškai vertinti ir taikyti planuojant ir įgyvendinant savo karjerą.
 • Gebėtų rasti reikalingą informaciją apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo ieškos ir įsidarbinimo galimybes.
 • Įvertintų darbo pasaulio kaitos tendencijas ir gebėtų jas analizuoti planuojant savo karjerą.
 • Gebėtų koreguoti karjeros ir gyvenimo tikslus, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius.
 • Būtų pasirengęs sėkmingai pereiti į kitą karjeros aplinką ir ieškoti darbo.

Už ugdymą karjerai mūsų gimnazijoje atsakinga Joalita Arbačiauskienė, j.arbaciauskiene@gmail.com

Mokiniams padedame:

 • Išsiaiškinti karjeros žingsnius.
 • Išsiaiškinti, koks mokinio profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam labiausiai tinka.
 • Rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės.
 • Atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas.
 • Susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarkomis.
 • Susidaryti individualų ugdymosi planą.
 • Suprasti, kaip pildomas prašymas stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas.
 • Pasirinkti mokymosi įstaigą baigus I, II klasę.
 • Susitikti su Lietuvos universitetų ir kolegijų atstovais.
 • Rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

Tėvams:

 • Teikia informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu.
 • Individualiai konsultuoja tėvus ir mokinius įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).

Klasių vadovams:

 • Siūlo klasės valandėlių temas.
 • Supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga.
 • Organizuoja įvairias karjeros pamokėles ugdytiniams.
 • Konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema.
 • Padeda organizuoti išvykas į įvairias mokymosi įstaigas, darbo biržą.
 • Padeda organizuoti profesinį veiklinimą (veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus, kaupti darbo patirtį, planuoti būsimą karjerą).

 Pagrindiniai dokumentai:

 1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. v-1090/a1-314 „Dėl profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 82-4284
 2. Ugdymo karjerai programa
 3. Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis
 4. Karjeros koordinatoriaus pareiginiai nuostatai

Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašas

Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašas

Informacija apie priėmimą į aukštąsias mokyklas, prašymus studijuoti, ankstesnių metų stojimo rezultatus – www.lamabpo.lt

Informacija apie šiuo metu vykdomas studijų programas – www.aikos.smm.lt

Studijų kokybės vertinimo centras – www.skvc.lt

Viskas apie studijas užsienyje – www.balticstudent.lt

Informacija apie teikiamas stipendijas, paskolas ir kitą paramą – www.vsf.lt

Karjeros centro renginiai