Ugdymas karjerai

Tikslas

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, kad mokinys sėkmingai pasirinktų tolesnę mokymosi kryptį, profesiją arba darbinę veiklą, pereitų iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką.

Uždaviniai

Siekiama, kad mokiniai:

 • Pažintų savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, galėtų juos kritiškai vertinti ir taikyti planuojant ir įgyvendinant savo karjerą.
 • Gebėtų rasti reikalingą informaciją apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo ieškos ir įsidarbinimo galimybes.
 • Įvertintų darbo pasaulio kaitos tendencijas ir gebėtų jas analizuoti planuojant savo karjerą.
 • Gebėtų koreguoti karjeros ir gyvenimo tikslus, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius.
 • Būtų pasirengęs sėkmingai pereiti į kitą karjeros aplinką ir ieškoti darbo.

Mokiniams padedame:

 • Išsiaiškinti karjeros žingsnius.
 • Išsiaiškinti, koks mokinio profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam labiausiai tinka.
 • Rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės.
 • Atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas.
 • Susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarkomis.
 • Susidaryti individualų ugdymosi planą.
 • Suprasti, kaip pildomas prašymas stojant į Lietuvos mokyklas.
 • Pasirinkti mokymosi įstaigą baigus I, II klasę.
 • Susitikti su Lietuvos universitetų ir kolegijų, kitų mokymų įstaigų atstovais.
 • Rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

Tėvams:

 • Teikia informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu.
 • Individualiai konsultuoja tėvus ir mokinius įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).

Visiems gimnazijos bendruomenės nariams individualiai konsultacijos karjeros klausimais teikiamos laiką suderinus iš anksto, taip pat el. paštu: j.arbaciauskiene@gmail.com, e.ciaucionaite@gmail.com, „messenger“, TEAMS platformoje ir manodienynas.lt elektroiniame dienyne.

Už ugdymą karjerai gimnazijoje atsakingi:

EGLĖ ČIAUČIONAITĖ, karjeros specialistė;

JOALITA ARBAČIAUSKIENĖ, bibliotekos vedėja, karjeros ugdymo mokytoja, atsakinga už II kl. mokinių karjeros planų parengimą, su karjera susijusių renginių organizavimą, mokinių ir jų tėvų (rūpintojų) konsultavimą karjeros klausimais;

DANUTĖ VOITIUK, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už II kl. mokinių individualių ugdymosi planų sudarymą, mokinių ir jų tėvų (rūpintojų) informavimą individualaus ugdymosi plano sudarymo klausimais;

RASA LAUKAITIENĖ, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, kuruoja klasių vadovų, dalykų mokytojų ir kitų švietimo pagalbą teikiančių specialistų darbą karjeros ir profesinio orientavimo klausimais, atlieka su karjera susijusių veiklų stebėseną gimnazijoje;

Psichologas, konsultuoja mokinius savęs pažinimo, profesijos pasirinkimo klausimais;

Klasių vadovai – teikia informaciją karjeros ir studijų klausimais auklėtiniams ir jų tėvams (rūpintojams), organizuoja pažintines ekskursijas į įmones, švietimo įstaigas, studijų parodas.

 Svarbiausi dokumentai ir informacijos šaltiniai:

 1. Profesinio orientavimo paslaugų teikimo planas 2023–2024 m. m.
 2. Profesinio orientavimo vykdymo Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje tvarkos aprašas
 3. Stojančiųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas priėmimo sąlygos
 4. Profesinis mokymas
 5. Informacija apie priėmimą į aukštąsias mokyklas bei profesinio mokymo įstaigas, ankstesnių metų stojimo rezultatus, konsultacijos stojantiesiems – lamabpo.lt
 6. Viskas apie studijas Lietuvoje – www.studijos.lt
 7. Atvira inf​​ormavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema, teikianti informaciją apie​ mokymosi galimybes Lietuvoje – aikos.smm.lt
 8. Studijų kokybės vertinimo centras – skvc.lt
 9. Informacija apie teikiamas stipendijas, paskolas ir kitą paramą – vsf.lt
 10. Profesinis orientavimas ir konsultavimas Lietuvoje ir Europoje – euroguidance.lt
 11. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras: lmnsc.lt
 12. Mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema: mukis.lt

Studijos užsienyje:

Galimybės jaunimui: savanorystė

Darbo paieška:

Savęs pažinimo/įsivertinimo platformos: