Gimnazijos taryba

 • Gimnazijos tarybos planas 2023 m.
Pirmininkė – Vilma Balandienė, mokytojų atstovė. Nariai:

Jūratė Aušrotienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė,
Rasa Laukaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Inga Kaminskienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė,
Daiva Paškauskienė, biologijos mokytoja ekspertė,
Linas Baniulis tėvų atstovas,
Inga Mačienė, tėvų atstovė,
Alma Morkevičienė, tėvų atstovė,
Ina Striokienė, tėvų atstovė,
Jolanta Šneiderienė, tėvų atstovė,
Augustė Brazytė, mokinių atstovė,
Erikas Gudulevičius, mokinių atstovas,
Evenika Mekšraitytė, mokinių atstovė,
Emilė Striokaitė, mokinių atstovė,
Gabija Šarūnaitė, mokinių atstovė.

Gimnazijos tarybos funkcijos

 • Gimnazijos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija. Taryba telkia Gimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Gimnazijos valdymui, padeda spręsti Gimnazijai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Gimnazijos interesams.
 • Taryba sudaroma iš Gimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (rūpintojų), mokytojų, mokinių.
 • Į Tarybą tėvus (rūpintojus) deleguoja klasių tėvų (rūpintojų) komitetų pirmininkų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – mokinių parlamentas slaptu balsavimu. Vieną mokinį į mokyklos tarybą deleguoja suaugusiųjų klasių seniūnai. Gimnazijos taryboje mokiniai, tėvai ir mokytojai atstovauja lygiomis dalimis (po 5 asmenis). Gimnazijos taryba renkama dvejiems metams. Gimnazijos tarybos pirmininką renka tarybos nariai atviru balsavimu.
 • Gimnazijos direktorius negali būti Gimnazijos tarybos pirmininku.
 • Gimnazijos tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų narių.
 • Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma.
 • Savivaldybės taryba, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos nustatę, kad tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo Gimnazijos tarybai juos svarstyti iš naujo. Gimnazijos tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.
 • Gimnazijos taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems Gimnazijos bendruomenės bei vietos bendruomenės nariams vieną kartą per metus.
 • Į Gimnazijos tarybos posėdžius gali būti kviečiami Gimnazijos bendruomenės nariai ir gimnazijos rėmėjai.
 • Gimnazijos tarybos nuostatus tvirtina Gimnazijos direktorius.
 • Gimnazijos taryba:
  • teikia siūlymų dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
  • aprobuoja Gimnazijos strateginį planą, Gimnazijos metinę veiklos programą, Gimnazijos darbo tvarkos taisykles, kitus Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Gimnazijos direktoriaus;
  • teikia siūlymų Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;
  • svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
  • išklauso Gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo;
  • teikia siūlymų Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
  • svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (rūpintojų) savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;
  • teikia siūlymų dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
  • svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.
 • Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.
 • Gimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Gimnazijos bendruomenei.

Funkcijos iš Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos  25 d. sprendimu Nr. B-TS-1069 patvirtintų Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos nuostatų.