Ugdymo procesas gimnazijoje lapkričio 16–20 dienomis

 1. Gimnazijoje 2020 m. lapkričio 16–20 d. ugdymas organizuojamas, taikant mišrų mokymo organizavimo būdą.
 2. Ugdymas vykdomas pagal šį grafiką:

 Lapkričio 16–20 d.

Gimnazijoje mokosi IV kl. mokiniai
Nuotolinio ugdymo organizavimo būdu mokosi namuose I, II, III kl. mokiniai

 1. Mokiniai, mokytojai, gimnazijos darbuotojai veido kaukes privalo dėvėti pertraukų ir pamokų (užsiėmimų) metu.
 2. Fizinio ugdymo pamokų metu gimnazijoje neorganizuojamos kontaktinės sporto šakos (krepšinis, futbolas, tinklinis ir pan.). Pamokų metu organizuojamos individualios mokinių veiklos (mankšta, pratimai, aerobika ir kt.), teorinės pamokos;
 3. Neformaliojo švietimo programos įgyvendinamos tik tos pačios klasės mokinių grupėms. Mokinai ir mokytojai užsiėmimų metu privalo dėvėti veido kaukes.
 4. Dalykų konsultacijos organizuojamos tik tos pačios klasės / grupės mokiniams. Konsultacijų metu mokiniais ir mokytojai dėvi kaukes.
 5. Pamokos nuotolinio mokymo organizavimo būdu vykdomos pagal pamokų tvarkaraštį ir laiką:

1 pamoka 8.00–8.45
2 pamoka 8.55–9.40
3 pamoka 9.50–10.35
4 pamoka 11.00–11.45
5 pamoka 12.10–12.55
6 pamoka 13.05–13.50
7 pamoka 14.00–14.45
8 pamoka 14.50–15.35

Konsultacijos vykdomos mokiniams ir mokytojams susitarus.

7.1 Mokantis nuotoliniu būdu nuo lapkričio 16 d. vedamos ir / ar užduotys teikiamos visų mokomųjų dalykų.

 1. Gimnazijoje, mokantis kasdieniu mokymosi būdu, pamokos, konsultacijos ir kita ugdomoji veikla vykdoma pagal patvirtintą pamokų tvarkaraštį.
 1. Pertraukas tarp pamokų IV kl. mokiniams rekomenduota organizuoti taip:
  • pertraukos skelbiamos kas 45 min. (įprastai) mokantis lietuvių k., užsienio k., gamtos mokslų;
  • pertrauka skelbiama po 35 pamokos minučių (arba po 55 pamokos minučių) (dvigubų pamokų trukmė – 35 ir 55 min. arba – 55 ir 35 min.) matematikos, socialinių mokslų, menų, dorinio ugdymo, fizinio ugdymo ir kt.
 2. Mokymasis kasdieniu mokymo būdu gimnazijoje vykdomas, laikantis iš reikalavimų:

10.1. Mokinių tėvai / mokinys privalo užtikrinti, kad į gimnaziją mokiniai ateitų be COVID–19 ligos požymių, neturėję kontaktų su šia liga sergančiais ar turinčiais izoliuotis / karantinuotis asmenimis.

10.2. Jei atsiranda būtinybė mokiniui izoliuotis arba jis užsikrečia COVID–19, tėvai / mokinys nedelsiant privalo informuoti gimnaziją – telefonu klasės vadovą, klasės vadovas – gimnazijos direktorių.

10.3. Mokiniai į gimnaziją renkasi per vieną iš keturių įėjimų į gimnaziją. Viršutinius (laukui skirtus) drabužius palieka rūbinėje ir pagal nuorodas (rodykles) eina į mokomuosius kabinetus (pagal pamokų tvarkaraštį).

 1. Pertraukų metu judėjimas gimnazijoje organizuojamas, laikantis rodyklių, nurodančių judėjimo kryptis. Mokiniams būriuojantis koridoriuose, lauke, būtina laikytis socialinio atstumo (ne mažiau kaip 2 m. tarp bendraujančių asmenų).
 2. Prieš pamoką privaloma nusiplauti rankas, naudojant skystą muilą ar jas dezinfekuoti.
 3. Gimnazijos darbuotojai privalo užtikrinti, kad į darbą atvyktų be COVID–19 ligos požymių, neturėję kontaktų su šia liga sergančiais ar turinčiais izoliuotis / karantinuotis asmenimis.
 4. Mokomieji kabinetai dezinfekuojami, pasibaigus 3–čiai ir 4–tai pamokoms ir po pamokų.
 5. Organizuojant nuotolinį mokymą vadovaujamasi bendrosiomis nuostatomis, aprašytomis Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos mokymo(si) nuotoliniu būdu taisyklėse – mokymosi nuotoliniu būdu taisyklės