Ugdymo proceso nuotoliniu būdu organizavimas Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje nuo 2020-03-30

  1. Ugdymo procesas nuotoliniu būdu pagal galiojančius pamokų ir kitų ugdomųjų veiklų tvarkaraščius vykdomas nuo 2020 m. kovo 30 d.
  2. Mokytojas savo pamokų, ugdomųjų veiklų metu turi būti pasiekiamas elektroninėje aplinkoje mokiniams, jo tėvams, gimnazijos administracijai.
  3. Nuotolinis ugdymas gimnazijoje organizuojamas per elektroninį dienyną, elektroninį paštą ir kitas mokytojo pasirinktas, mokiniams prieinamas virtualias mokymo(si) aplinkas.
  4. Ugdymo apskaitą mokytojai vykdo elektroniniame (TAMO) dienyne, dienos įrašus atlikdami iki 17.00 val.
  5. Mokytojai TAMO dienyne suveda pamokų ir kitų ugdomųjų veiklų duomenis: nurodo užsiėmimo temą, detalizuoja klasės darbą, konkrečias užduotis ir namų darbus, jei jie skiriami.
  6. Mokinių darbus vertina, vadovaudamasis Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu.
  7. Mokiniai kiekvieną dieną privalo prisijungti prie elektroninio dienyno ar kitos virtualios mokymo(si) platformos, perskaityti mokytojo pateiktą informaciją ir atlikti nurodytas užduotis
  8. Atliktas namų darbų ir kitas užduotis mokiniai privalo atsiųsti/įkelti iki mokytojo nurodyto laiko (dienos, valandos) ir jas kaupti/išsisaugoti.
  9. Mokiniai raštu gali užduoti klausimus mokytojui elektroniniame dienyne ir mokytojas privalo atsakyti mokiniui per vieną dieną.
  10. Mokinio tėvai raštu (per elektroninį dienyną, elektroniniu laišku) arba žodžiu (telefonu) informuoja klasės vadovą apie vaiko ligą ir negalėjimą dalyvauti ugdymo procese, atlikti mokytojo paskirtų užduočių nuotoliniu būdu.

Ugdymo proceso nuotoliniu būdu organizavimas Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje