Strateginis planas

Vizija

1. Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija 2020 metais – pažangi mokykla, sąveika ir vertybėmis grindžianti santykius bendruomenėje, veiksmingai įgyvendinanti ugdymo turinį. 

 Misija

1. Gimnazija, suteikianti mokiniams pagrindinį (II pakopos) ir vidurinį išsilavinimą, ugdanti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas, sudaranti palankias sąlygas ugdyti(s) skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams.
2. Humanistinėmis vertybėmis ugdymą grindžianti, prasmės, atradimų ir asmens ugdymo(si) sėkmės siekianti gimnazija, veikloje besivadovaujanti susitarimais bendruomenėje.