Naujienos

PRIĖMIMAS Į VAIRAVIMO MOKYKLĄ, VAIRUOTOJŲ PIRMINIO MOKYMO REIKALAVIMAI

2.2. Asmenys, norintys lankyti vairuotojų pirminio mokymo kursus (toliau – kursai), gimnazijos direktoriaus įsakymu nustatytu laiku privalo pateikti šiuos dokumentus:
2.2.1. prašymą (bendrąja tvarka) gimnazijos direktoriui (priedas Nr. 2);
2.2.2. asmens medicininę sveikatos pažymą mokytis vairavimo;
2.2.3. nutrauką dokumentams (1 egz.);
2.2.4. dokumentus, įrodančius šeimos, kurioje auga mokinys, statusą (2.6.3. papunktis);
2.2.5. prašymą patenkinus, iki vairuotojų pirminio mokymo, pasirašyti Vairuotojo pirminio mokymo sutartį (1 priedas) (toliau – sutartis).
2.3. Iki pirminio mokymo teorinių žinių mokymų pradžios kandidatas turi sumokėti visą vairuotojų mokymų sumą, nustatytą Vilkaviškio r. savivaldybės tarybos sprendimu arba ją sumokėti dalimis:
2.3.1. už teorinių žinių mokymą 21,0 eurą (dvidešimt vieną eurą) iki teorinių žinių mokymo pradžios;
2.3.2. už praktinio vairavimo mokymą 179,0 eurus (vieną šimtą septyniasdešimt devynis eurus) iki praktinio vairavimo kursų pradžios.
2.4. Iki nustatyto termino kandidatas, nesumokėjęs viso mokesčio ar mokesčio dalies, nurodytos 2.3.1., 2.3.2. papunkčiuose, išbraukiamas iš kandidatų sąrašo.
2.4.1. mokiniui laiku nesumokėjus mokesčio už praktinio vairavimo kursą, jis šalinamas iš vairavimo mokyklos ir jam grąžinamas mokestis, sumokėtas už teorinių žinių kursą.
2.5. Asmenys, norintys lankyti vairavimo mokyklą, privalo būti ne jaunesni kaip 17 m.
2.6. Į vairavimo mokyklą pirmiausiai priimami:
2.6.1. mokytis I pusmetyje – IV klasės mokiniai, kuriems iki I pusmečio pabaigos (sausio mėnesio pabaigos) sueina 18 metų; mokytis II pusmetyje – IV klasės mokiniai, kuriems iki liepos mėn. 1 d. sueina 18 metų;
2.6.2. mokiniai, olimpiadų, konkursų laimėtojai ir/ar mokiniai, kurie mokosi labai gerai ir gerai;
2.6.3. našlaičiai, socialiai remtini mokiniai, mokiniai iš daugiavaikių šeimų, kai trys ir daugiau vaikų šeimoje yra jaunesni ar mokyklinio amžiaus arba vaikai studijuoja stacionariose studijų programose.
2.7. Mokinių, kandidatų į vairavimo mokyklą eilę, pagal kriterijus (26 p.) sudaro  gimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija.