„Tūkstantmečio mokyklų II“ programa


Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.

Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto veiklos:

 1. mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
 2. infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
 3. mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;
 4. konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;
 5. projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Vilkaviškio rajono savivaldybės (-ių) švietimo pažangos planas

VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJA yra projekto partnerė ir įgyvendina numatytas veiklas.

2024–2026 m. m įgyvendinant TŪM programą, planuojamos 26 veiklos. Joms įgyvendinti numatoma skirti 748779,13 Eur (be PVM), 880120,56 Eur (su PVM). Numatytos veiklos – pritaikyti mokymosi erdves mokinių poreikiams (infrastruktūra), įsigyti naujas mokymo priemones ir įrangą.  Planuojamos veiklos, skirtos mokytojų ir mokinių kompetencijų ugdymui (mokytojų ir vadovų kompetencijų stiprinimas).  

INFRASTRUKTŪRA
Metai Veiklos Be PVM (Eur) PVM (Eur) Iš viso (Eur)
2024 Savipagalbos kabineto įrengimas (kab. Nr. 310) 3198,59 671,7 3870,29
Kūrybiškumo edukacinė erdvė (I a., 111–116 kab.) 87715,98 18420,36 106136,34
Kalbų laboratorija (107 kab.) 7947,85 1669,05 9616,9
2025 Gamtos mokslų edukacinė erdvė (111, 114, 115 kab.) 59461,33 12486,88 71948,21
IKT kabinetų atnaujinimas 48997,17 102289,41 59286,58
Verslo ir ekonomikos kabineto įrengimas 4021,74 1069,07 5090,81
ĮRANGA IR MOKYMO PRIEMONĖS
2024 Įranga savipagalbos kabinetui 9158,75 1923,34 11082,09
Įranga ir priemonės kūrybiškumo edukacinei erdvei 42869,79 9002,66 51872,45
Kalbų laboratorijos įranga ir baldai 56076,69 11776,1 67852,79
Įranga IKT kabinetams 60410,14 12686,13 73096,27
Įranga ir priemonės gamtos m. kabinetams 1200592,17 253424,36 145916,53
Kompiuterinės įrangos gimnazijoje atnaujinimas 73433,16 15420,96 88854,12
2025 Įranga ir priemonės verslo ir ekonomikos kab. 12328,69 2589,02 14917,71
MOKYTOJŲ IR VADOVŲ KOMPETENCIJŲ STIRPINIMAS
2024 Lyderystės ir emocinio intelekto stiprinimas 18561,79 1028,21 19590
Veiklos matematikos mokymosi pasiekimams gerinti 11118,03 56,97 11175,00
TŪM veiklų koordinatorių įdarbinimas 67002,62   67002,62
Menų ir technologijų dalykų būrelių veikla 954,55 200,45 1155,0
STEAM ugdymo veiklų organizavimas 2041,32 428,68 2470,0
Vasaros stovyklų organizavimas mokiniams 6631,19 596,81 7228,0
Konsultacijos savipagalbos kabinete 22439,63   22439,63
2025 Pedagogų stažuotė Estijoje „Bendradarbiaujantis valdymas ir lyderystė  mokykloje“ 20710,74 4349,26 25060
Projektas „Kultūra ir mes“ 5600,0   5600,0
„Lyderystė mokymuisi“ konferencija 4715,0 990,2 5705,2
Tarptautiškumo ir tolerancijos stiprinimo ugdymo programos su kabų integracija 1723,14 361,86 2085,00

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas.

Siekiami rezultatai:

 1. Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 2. Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 3. Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 4. Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.

Gimnazijoje:

 1. Didėja mokinių dalis, išlaikančių 3 ir daugiau VBE – 2026 m. bent 80,0 proc. abiturientų.
 2. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis – 75,0 proc. mokinių, matematikos (6–10 balų) – 25,5 proc. mokinių.
 3. Organizuoti bent 2 ilgalaikiai kultūros projektai.
 4. Įgyvendinama mokinių pažangos fiksavimo ir aptarimo strategija.
 5. Mokymosi pažangą 2026 m. pasiekia 68,0 proc. I–IV klasių mokinių.
 6. Stiprinama gimnazijos vadovų ir mokytojų asmeninės ir komandinės lyderystės, STEAM ir kultūrinio ugdymo kompetencijos. Suorganizuoti bent 2 40-ties valandų mokymosi kursai.
 7. Patvirtintas STEAM ugdymo įgyvendinimo planas ir paskirtas STEAM koordinatorius.
 8. Įrengtos, atnaujintos darbo mokytojui ir edukacinės aplinkos mokymui(si): menų kabinetai (7), kalbų laboratorija (1), gamtos mokslų kabinetai (4), informatikos kabinetai (2), ekonomikos kabinetas (1), savipagalbos kabinetas (1). Atnaujintas I aukšto koridorius.