Mokytojų taryba

Mokytojų tarybos funkcijos

  • Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro gimnazijos vadovybė, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros darbuotojai, psichologas, socialinis darbuotojas, specialusis pedagogas, bibliotekininkai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldybės institucijų atstovai.
  • Gimnazijos mokytojų tarybą sudaro: pagrindinio ugdymo programos mokytojų tarybos sekcija, vidurinio ugdymo programos mokytojų tarybos sekcija ir suaugusiųjų vakarinių klasių mokytojų tarybos sekcija.
  • Sekcijos pirmininku yra direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kuruojantis atitinkamos ugdymo programos mokytojų darbą.
  • Mokytojų sekcijų tarybų posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokytojų sekcijų tarybos posėdis.
  • Mokytojų tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius.
  • Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokytojų tarybos posėdis.
  • Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tuo metu dirbančių tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma.

Funkcijos iš Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos  25 d. sprendimu Nr. B-TS-1069 patvirtintų Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos nuostatų.