Ugdymo turinio atnaujinimas

 

Dalyko bendroji programa Pagrindinis ir vidurinis ugymas
(PDF formatu)
Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos (OneNote formatu)
Vidurinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos (OneNote formatu)
Biologija
Chemija
Dailė
Dorinis ugdymas (etika)
Dornis ugdymas (tikyba)
Ekonomika ir verslumas
Fizika
Fizinis ugdymas
Geografija
Informacinės technologijos
Istorija
Lietuvių kalba ir literatūra
Matematika
Muzika
Pilietiškumo pagrindai Nebus
Šokis
Teatras
Technologijos Nebus
Užsienio kalba (pirmoji)
Užsienio kalba (antroji)