Istorija

PIRMASIS DEŠIMTMETIS 1979-1989 M.

Iki 1979 metų Vilkaviškio mieste buvo viena vidurinė mokykla, tad iškilo būtinybė statyti antrąją mokyklą, kuri duris atvėrė ne įprastą rugsėjo pirmąją, bet tik 1979 metų rugsėjo 29 dieną.

Simbolinį raktą iš statybininkų perėmė pirmasis mokyklos direktorius Stasys Rogovas. 1979-1980 m. m. mokykla taip ir vadinosi – Vilkaviškio antroji vidurinė mokykla. Naujoje mokykloje mokėsi 1284 mokiniai, buvo 41 klasių komplektas ir dirbo 51 pedagogas.

1980 metais anuometinės valdžios sprendimu mokykla buvo pervadinta ir jai suteiktas lojalaus sovietų valdžiai generolo Vinco Vitkausko vardas. Pirmieji mokyklos administracijos vadovai buvo direktoriaus pavaduotojos S. Blažaitienė, G. Kurmienė, V. Puskunigienė. Vėliau – I. Budvytienė, N. Kašinskienė.

Pradinėse klasėse dirbo O. Lukšienė, O. Sinkevičienė, O. Mališkaitė, B. Murauskienė, A. Alytienė. Vyresnėse klasėse – E. Slivinskas, S. Dambravienė, J. Ciganas, L. Kumpys, A. Baukus, E. Baukienė, M. Sledžiuvienė, G. Sudeikytė-Dubickienė, D. Baušienė, V.Unguraitienė, A. Buragienė ir kiti. Pirmųjų abiturientų auklėtojai buvo mokytojai E. Buzaitienė, S. Dambrava ir E. Puskunigis. Šios laidos auklėtiniai turėjo savo šūkius: „Mūsų mokykla – Baltoji gulbė“, „Ką darome, darom gerai“. Mokykloje kuriama biblioteka, kurioje dirba E. Bacevičienė ir N. Šidlauskienė. Mokyklos veidą padėjo formuoti ir ūkvedys J. Žaliabarštis: tai jo iniciatyva pasodinta Beržų alėja…

Tuo metu mokykla egzistavo sovietinėje epochoje ir oficialus auklėjimo tikslas buvo išugdyti sovietinį žmogų, tačiau šių tikslų buvo siekiama daugeliu atvejų tik formaliai – bendražmogiškos vertybės pynėsi su sovietine ideologija. Todėl veikė spaliukų, pionierių, komjaunimo organizacijos, Ateistų klubas, Interklubas ir kt. Tuo laikotarpiu mokykla garsėjo savo sportininkais, skaitovais, choru (vadovė D. Barauskienė), šokių kolektyvais (vadovė I. Girdauskienė) ir kitais saviveiklininkais. Mokykloje veikė mokytojo L. Čeplevičiaus vadovaujamas fotografų būrelis, kurio palikimas tapo mokyklos istorijos šaltiniu.

Veikė kaimo kapela, džiazo ansamblis. Buvo bendradarbiaujama su rajono S. Nėries ir Kybartų K. Donelaičio vidurinėmis mokyklomis, Alytaus 9-ąja vidurine mokykla. Ryšiai išsiplėtė ir už respublikos ribų – su Maskvos 784-ąja ir Ukrainos 108-ąja mokyklomis. Pavaasarį ir rudenį mokiniai talkindavo žemdirbiams, o vasaros atostogų metu dirbdavo ir poilsiaudavo Darbo ir poilsio stovyklose. Neatsiejama mokyklos gyvenimo dalimi tapo teminiai vakarai, Šimtadienio šventė, Paskutinio skambučio šventė ir kt. Vykdavo ir oficialios sovietinės šventės (Spalio revoliucijos metinių paminėjimas, Pergalės dienos minėjimas ir kt.)

ANTRASIS DEŠIMTMETIS 1989-1999 M.

Tai permainų dešimtmetis, kai iro komunistinė sistema, sąmonė, Lietuva atgavo nepriklausomybę. Šie pokyčiai neišvengiamai keitė ir mokyklos gyvenimą, vertybes. Ji pasuko demokratijos ir tautiškumo keliu. Buvo sukurta mokyklos simbolika – herbas, himnas. Atsasakius generolo V. Vitkausko vardo, trumpam buvo sugrąžintas antrosios vidurinės mokyklos pavadinimas, o nuo 2004 metų, pritariant moksleiviams, mokykla tapo Vilkaviškio „Aušros“ vidurine mokykla. Tuo laikotarpiu mokyklai vadovavo A. Žilinskas (1987-1990), V. Unguraitienė (1990-1991). 1991 metais direktoriumi tapus A. Žikevičiui, buvo suburta atsakinga komanda (pavaduotojos – V. Baliukynienė, V. Unguraitienė, V. Puskunigienė, vėliau – E. Buzaitienė, pavaduotojas ūkio reikalams – R. Unguraitis), mokykla ėmė dar sparčiau keistis, perimti to meto inovacijas. Įsigyta naujų vadovėlių, pradėta dėstyti naujų dalykų (etika, tikyba), kūrėsi naujos organizacijos (Skautai – vadovė V. Balandienė), 1992 metais dienos šviesą išvydo pirmasis mokyklos laikraštis „Žibintas“ (redaktorė J. Sinkevičienė).

Mokykla rajone laimėjo pirmuosius kompiuterius iš G. Sorošo fondo, buvo įrengtos kompiuterių klasės, mokiniai ima dalyvauti daugelyje tarptautinių ir vietinių projektų veikloje, plėtojami ryšiai su užsieniu (I. Žadvytienės šokių grupės „Išdykėlės“ išvyka į Prancūziją ir kt.), taip pat ryšiai Lietuvoje (Kauno Technologijos universitetas, Šakių Varpo vidurinė mokykla). 1994 metais direktoriaus A. Žikevičiaus iniciatyva atidaroma kavinė „Žibintas“.

TREČIASIS DEŠIMTMETIS 1999-2009 M.

Šiame laikotarpyje mokyklos bendruomenė iškėlė tikslą sukurti modernią mokyklą, suteikiančią kokybišką ugdymą ir kartu siekti gimnazijos statuso. Direktoriaus pavaduotojomis tapo R. Šlivinskienė, G. Launikonienė, vėliau – V. Bartkuvienė, J. Sinkevičienė. Formavosi mokinių savivaldos institucijos – mokyklos prezidento (pirmuoju prezidentu buvo išrinktas M. Miesčionaitis), vėliau – mokinių parlamentas.

2003–2004 m. m. reorganizavus „Žiburio“ mokyklą, ji buvo prijungta prie „Aušros“ vidurinės mokyklos.

Į pedagogų būrį įsiliejo A. Damušis, N. Meškauskienė, A. Gžibovskienė, R. Aleksienė, L. Čivinskienė ir kt. Pradinių klasių mokiniai persikėlė į buvusią „Žiburio“ mokyklą. Pradines klases kuravo direktoriaus pavaduotoja I. Meseckienė, vėliau – J. Grakavinienė. Čia dirbo mokytojos A. Serneckienė, R. Merkevičienė, E. Petraitienė, A. Anisimavičienė, O. Sinkevičienė, R. Kijauskienė, V. Ašutaitienė, R. Galinaitienė, R. Kuršentaitienė ir kt.

Svarbus etapas mokyklai buvo ir Suaugusiųjų vakarinio skyriaus įkūrimas 2003 metais (atsakinga – pavaduotoja D. Sakatauskaitė-Voitiuk).

1999–2002 m. m. mokykloje sėkmingai buvo taikomas profiliuotas mokymas. Nuo 2007-2008 m. m., kai buvo atsisakyta profiliuoto mokymo, 11-12 klasių mokiniams pamokos vyko ne klasėms, bet grupėms.

2004 m. mokykla viena pirmųjų šalyje įsijungė į profesinio orientavimo projektus ir bibliotekos patalpose įkuria PIT (Profesinio Informavimo Tašką), kuriame dirba profesijos patarėjos J. Arbačiauskienė ir R. Bandžiulienė. 2007 metais greta bibliotekos, padedant A. Butkevičiui, atidarytas Informacinis centras, taip pat įsteigiamas naujas informacinių technologijų kabinetas.

2004 metais, mokyklos 25 metų jubiliejaus proga, įkuriamas mokyklos muziejus (vadovas – V. Sledžius). Tais pačiais metais įkuriama asociacija „Aušriečiai“. 2007 metais, direktoriaus A. Žikevičiaus iniciatyva mokyklą pasiekia 350-asis Lietuvoje geltonas mokyklinis autobusiukas.

Minimu laikotarpiu mokykla garsėjo savo pasiekimais, dalyvavo daugelyje Lietuvos ir užsienio projektų.

2004 metais sportiškiausios mokyklos konkurse mūsų mokykla užėmė ketvirtąją vietą respublikoje. Atsiskleidė filologiniai talentai.

Mokyklą toliau garsino šokių kolektyvai: „Išdykėlės“ (vadovė – B. Žadvytienė), „Norija“ ir kiti mokytojos V. Merčaitienės kolektyvai, „Fresko“ (vadovė – E. Kaminskienė). Muzikos mokytoja R. Štrimaitienė paruošė ne vieną muzikinių konkursų laureatą. Kūrybiškumo dvasią mokykloje palaiko dailės mokytojos R. Viktažentienė ir E. Galinskienė su savo mokinių darbais.

Mokyklos organizuojamos šventės peržengė mokyklos slenkstį: įvairios mokyklos šventės organizuojamos miesto Kultūros namuose. Vienas iš ryškiausių rajono visuomenei skirtas renginys „Gerumą dalinu kitiems“. Plėtojamas bendradarbiavimas su Vilkaviškio muzikos mokykla, Vilkaviškio kultūros centru, „Caritas“ organizacija, Vilkaviškio Marijos Apsilankymo parapija, Lietuvos skautija, Ahaus miesto (Vokietija) Raudonojo Kryžiaus organizacija.

2008–2009 m. m. mokykla pradėjo ruoštis akreditacijai dėl gimnazijos statuso ir mokykloje pradėta formuoti 9-12 klasės. Paskutiniais „Aušros“ vidurinės mokyklos metais dirbo 70 pedagogų ir buvo 847 mokiniai. Mokyklos bendruomenė, vadovaujama direktoriaus A. Žikevičiaus, savo tikslą pasiekė – 2009 metais „Aušros“ vidurinė mokykla tapo Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija. Prasidėjo naujas istorijos etapas…

VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS METAI

2009 rugsėjo 1 d. „Aušros“ bendruomenė pasitiko 31 gyvavimo metus. Gimnazistai nuo šiol dėvės uniformas. Ugdymo įstaiga pradėjo mokymo bazės atnaujinimą. Biblioteka (E. Bacevičienė) pradėjo elektroninį skaitytojų aptarnavimą, mokytojai tobulino įgūdžius užsienyje (D. Čėsnienė), lietuvių kalbos mokytoja V. Kainauskienė tapo viena iš lietuvių kalbos vadovėlio bendraautorių. Mokytoja A. Buragienė (kartu su V. Brundziene) vadovavo projektui „Drąsinkime ateitį“, kuris dar labiau suartino gimnazijos bendruomenę su buvusiais mokiniais. „Aušra“ atstovavo Lietuvą virtualioje meno ir muzikos konferencijoje. Mokinys R. Danilevičius laimėjo sidabro medalį tarptautinėje geografijos olimpiadoje (mokyt. R. Jašinskienė), o T. Riklius (mokyt. M. Sledžiuvienė, E. Buzaitienė, R. Viktažentienė) tapo Antikos olimpiados nugalėtoju. Gimnaziją pradėjo garsinti šokių kolektyvai „Norija“, „Ratilėlis“ (mokyt. V. Merčaitienė).

2010–2011 m. m. mokytojų gretas papildė biologė J. Barabanovienė, matematikė V. Zajankauskienė, socialinis pedagogas A. Bandžiulis.Gimnazijos auklėtiniai garsėjo dailės darbais, kūrybiniais filmais (R. Viktažentytė, U. Kučinskaitė, M. Poderytė ir kt.), o šokėjos D. ir P. Girdauskaitės iš Talino parsivežė aukso medalį.

Šokėjų grupė „Fresko“ (mokyt. E. Kaminskienė) laimėjo prizines vietas. I .Paškauskaitė tapo lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados nugalėtoja (mokyt. O. Šimanskienė), G. Gurinskaitė – respublikinės dailės olimpiados prizininke.

2011–2012 m. m. į mokytojų gretas atėjo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja J. Dapkūnaitė. Mokytojai perėjo prie elektroninio dienyno TAMO. Vykdomos tarptautinės moksleivių mainų programos. Gimnazija pradėjo dalyvauti projekte AKIM (Aukštosios kultūros impulsai mokykloms), dalijosi gerąja patirtimi su kitomis švietimo įstaigomis. Auklėtiniai E. Kurtinaitytė, J. Kazakevičiūtė, V. Byla, A. Šlivinskaitė, P. Viktažentytė, R. Kiverytė ir kiti vėl garsino mokyklą savo kūryba ir darbais. Toliau skinami laurai respublikinėse olimpiadose: I. Paškauskaitė (mokyt. M. Sledžiuvienė) – istorijos resp. olimpiada I vieta, lietuvių k. ir literatūros olimpiada (mokyt. J. Sinkevičienė) – II vieta; A. Vainauskas (mokyt. I. Kaminskienė) – informacinių technologijų konkurse I vieta; gimnazistų komanda konkurse „Euroscola“ – I vieta.

2012–2013 m. m. mokytojų gretas papildė buvę auklėtiniai – anglų kalbos mokytoja E. Dumčiūtė ir technologijų mokytojas A. Janulaitis. Gimnazijoje įkuriamas Karjeros centras (J. Būdinkienė, J. Arbačiauskienė, J. Galinskienė). Direktorių A. Žikevičių rajoninis laikraštis „Santaka“ nominavo „Metų direktoriumi“, o gimnazistę I. Paškauskaitę – „Metų gimnaziste“. V. Šlenfuktas laimėjo sidabro medalį Lietuvos matematikų olimpiadoje (mokyt. V. Bartkuvienė), I. Paškauskaitė vėl tapo respublikinės istorijos olimpiados I vietos laimėtoja (mokyt. M. Sledžiuvienė), ji taip pat laimėjo dr. J. P. Kazicko moksleivių kompiuterininkų konkursą (mokyt. I. Kaminskienė). D. Batulevičius Antikos kultūros konkurse užėmė II vietą (mokyt. O. Šimanskienė).

2013–2014 m. m. mokytoja V. Kainauskienė gavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos ekspertės kvalifikacinę kategoriją. Kaip visada gimnazistai dalyvavo įvairiuose projektuose, moksliniuose tiriamuosiuose darbuose, kalėdinėse gerumo akcijose. 2014 m. gimnazijoje buvo suorganizuota valstybinė istorijos olimpiada, startavo informacinių technologijų projektas PATINKA. Moksleiviai A. Katolikaitė, S. Paškauskas (mokyt. D. Paškauskienė) dalyvavo gamtos mokslų tiriamajame darbe, A. Damušytė respublikinėje biologijos olimpiadoje užėmė III vietą (mokyt. D. Paškauskienė), V. Šlenfuktas respublikinėje matematikų olimpiadoje iškovojo sidabro medalį (mokyt. V. Bartkuvienė), gimnazija pradėjo ugdyti lyderius (S. Šimonytė). Neatskiriama mokyklos švenčių dalimi tapo E. Finagejevaitės ir M. Kijausko duetas. Toliau sėkmingai pasirodė šokių kolektyvai „Fresko“, „Norija“. Gimnaziją paliko mokytojai E. Buzaitienė, dirbusi nuo mokyklos įkūrimo pradžios, R. Budininkas. Anapilin išėjo mokytoja A. Buragienė.

2014–2015 m. m. Gimnazijos penkeri metai parodė, kad ir ateityje būtina organizuoti prasmingus renginius, toliau siekti geresnių mokymosi rezultatų. Prasidėjus mokslo metams puoselėjome senąsias tradicijas: pirmokų krikštynas, Europos kalbų dieną, taip pat vesta pamoka, skirta Lietuvos žydų genocido dienai, dalyvavome projekte „Sveikuoliai“. Lapkričio mėnesį vyko „Krepšinio savaitė 3X3“ – buvo išaiškinti geriausi krepšininkai. Organizuota popietė, skirta S. Nėries kūrybai. Dalyvauta išvykoje į Vilnių – parodą „Mokykla be sienų“, kur mokytojai susipažino su naujausiomis mokymo priemonėmis ir technologijomis. Gimnazijoje vyko tradicinė Tolerancijos savaitė. Mokiniai rašė savo mintis į Tolerancijos knygą. Spalio mėn. minint mokyklos 35-metį ir gimnazijos 5-metį į mokyklą rinkosi buvę gimnazijos mokiniai ir mokyklai neabejingi vilkaviškiečiai. Buvo organizuota Kartų diena. Tą dieną pamokas vedė buvę mokiniai. Artėjant Šimtadieniui ta proga buvo surengtas Maratonas – įdomus parodijų renginys. Gimnazijoje taip pat viešėjo vienuoliai – sesuo Bernadeta ir brolis Tomas, kurie dalijosi mintimis su mokiniais apie žmogiškąsias vertybes. Sausio mėnesį svečiavosi grupės „G&G Sindikatas“ lyderis Svaras, kuris aptarė su mokiniais pilietiškumo temas. Gimnazijoje taip pat viešėjo moksleiviai iš Belgijos, Portugalijos, Lenkijos, Turkijos. Jie buvo supažindinti su nacionaline lietuvių virtuve. Gegužės mėnesį pas mus viešėjo ir žalgiriečiai. III klasių mokiniai buvo išvykę į Vilnių, į dalykinę ekskursiją Viduramžių, renesanso ir ankstyvojo baroko muzika LDK valdovo dvare. Buvo aplankyta LRT studija, kur vyko Eurovizijos dainų konkurso įrašymas. Vilniaus nacionaliniame dramos teatre vyko netradicinė literatūros-istorijos pamoka stebint V. V. Landsbergio spektaklį „Bunkeris“.

Šiais mokslo metais, kaip visuomet, dalyvauta konkursuose, olimpiadose, projektuose, kur iškovotos prizinės vietos.

Mūsų gimnazistė A. Katolikaitė dalyvavo Šešupės baseino moksleivių gamtininkų XV konferencijoje, kur perskaitė pranešimą apie Vilkaviškio vandens tyrimus. II C kl. mokinys E. Jurgelaitis dalyvavo projekte Tūkstantmečio vaikai. Sūduvos krašto matematikos olimpiadoje mūsų atstovai laimėjo prizines vietas (G. Čepkauskas, S. Vainauskas – II vietos). Viešojo kalbėjimo anglų kalba konkurso nugalėtoja tapo II A kl. mokinė M. Kociūtė. Lengvosios atletikos gimnazijos komanda laimėjo I vietą kroso estafetės varžybose. J. Kazicko moksleivių programavimo ir IT taikymo konkurse S. Paškauskas užėmė II vietą. L.Pučkutė III vietą. Istorijos žinovo konkurse daugiausia taškų surinko I B kl. mokinys P. Vencius. Tarptautinėje konferencijoje „Moksleivių matematikos ir ekonomikos darbai“ savo darbus pristatė I. Skučas, R. Serneckas, A. Blažaitis. Protmūšyje „Mano regionas“ „Aušros“ komanda pelnė II vietą. Dalyvauta projekte „Skrydis verslo klase“, kur mūsų gimnazijai atstovavo „EkoVata“, o konkurso darbas „Virtualūs drabužiai“ pripažintas geriausiu Vilkaviškio rajono savivaldybėje.

2015-2016 m. m. „Aušros“ gimnazija pradėjo su 65 mokytojais ir 696 mokiniais. Ankstesni gimnazijos bendruomenės pasiekimai ir darbai įkvėpė ir šiais mokslo metais organizuoti prasmingus renginius ir siekti kuo geriausių mokymosi rezultatų. Mokytojų diena, Pyragų diena, šv. Kalėdos, Užgavėnės, Šimtadienis, Sveikatingumo, Tolerancijos diena ir kitos šventės jau tapo tradicija… Rugsėjo 1-osios šventė sutapo su naujo sporto aikštyno atidarymu. Šiemet pirmą kartą buvo organizuota mokinių mokslinė konferencija. Gimnaziją aplankė nemažai svečių, buvusių mokinių, kurie visiems suteikė įdomių žinių ir paliko daug įspūdžių. Reikšminga buvo „Leidyklų diena“, kur buvo galima tiesiogiai pabendrauti su autoriais, leidėjais, įsigyti leidinių. Buvusi mokinė, dabar aktorė A. Diržiūtė, kuri sužibėjo filme „Sungailės vasara“, taip pat gimnazistams paliko neišdildomų įspūdžių. Taip pat buvusi mokinė A. Šlivinskaitė, kuri studijuoja Kūrybines industrijas, pristatė mokiniams savo darbus. Gimnazijoje lankėsi ir karjeros konsultantas R. Šunokas, VDU ir KTU atstovai, kurie supažindino gimnazistus su studijų šiose mokyklose ypatybėmis. Įspūdį paliko ir netikėtas Lietuvos karinių jūrų pajėgų laivo „Sūduvis“ įgulos atstovų vizitas. Beveik visuose renginiuose žiūrovus džiugino šokių kolektyvas „Norija“ (vadovė V. Jakubauskė), „Fresko“ (vadovė E. Kaminskienė). Šokėjai festivaliuose pelnė prizines vietas. Vokalinis ansamblis (vadovė R. Štrimaitienė) sėkmingai pasirodė konkurse „Dainų dainelė“. Galime pasigirti ir muzikuojančiu jaunimu: E. Finagėjevaite, M. Kijausku, S. Krocaite ir kitais.

Džiaugėmės, kad mūsų gimnazijos atstovų komanda nugalėjo konkurse „Euroscola“ ir laimėjo kelionę į Europos Parlamentą. Svarūs buvo gimnazistų pasiekimai olimpiadose, konkursuose. IV C kl. mokinė G. Janulaitytė tapo dailės olimpiados „Mano namai“ nugalėtoja. III A kl. mokinė A. Damušytė tapo respublikinės lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados nugalėtoja. Ši mokinė taip pat užėmė I vietą biologijos olimpiadoje, o kartu su V. Lazauskaite buvo apdovanotos auksiniais diplomais projekte „Gamtos kengūra“. D. Utaraitė tapo religinės literatūros skaitovų konkurso laureate (mokytoja E. Čiaučionaitė). M. Marčiulionytė tapo jaunųjų filologų konkurso II etapo nugalėtoja (mokytoja V. Kainauskienė). I vietas pelnė ir matematikai: III A kl. mokinys T. Jurkšas, I C kl. mokinė V. Staneikaitė (mokytoja V. Zajankauskienė). IV C kl. mokinys M. Kijauskas dalyvavo meninio skaitymo konkurse (mokytojas A. Damušis). III D kl. mokinė A. Vasiliauskaitė buvo apdovanota II laipsnio diplomu už tautosakos prisiminimus. IV F kl. mokinys S. Paškauskas laimėjo I vietą J. Kaziko Suvalkijos krašto IT taikymo konkurse (mokytoja I. Kaminskienė). II D kl. mokinys A. Gaurilčikas pelnė I vietą rajoninėje biologijos olimpiadoje. II B kl. mokinys P. Vencius istorijos olimpiadoje užėmė II vietą (mokytoja R. Aleksienė). IV A kl. mokinė S. Šimonytė, III C kl. mokiniai T. Jakštaitis, E. Jurgelaitis, M. Stadalninkas taip pat pelnė prizines vietas. II D kl. mokinys J. Setkauskas laimėjo I vietą chemijos olimpiadoje. P. Vencius, R. Kardauskaitė rajoninėje geografijos olimpiadoje atitinkamai užėmė I ir III vietas. O I B kl. mokinė E. Smelstoriūtė ir I A kl. mokinė V. Laskevičiūtė jaunųjų geografų konkurse „Dėlionė“ pasidalino I ir II vietas. Rajoninėje fizikos olimpiadoje I B kl. mokinys J. Karpavičius, I A kl. mokinė M. Tamašauskaitė, III C kl. mokinys G. Čepkauskas, IV B kl. mokinė M. Kartavičiūtė užėmė I vietas. Pastaroji mokinė taip pat yra rajoninės matematikos olimpiados I vietos laimėtoja. Biologijos mokytojos D. Paškauskienės mokiniai: J. Karpavičius, M. Tamašauskaitė, G. Jasiulaitytė, G, Vaškelis, V. Runas, E. Motuzaitė, Europos Sąjungos nacionaliniame konkurse pristatė ir apgynė savo darbus. Taigi, mokinių pasiekimai gana svarūs ir tokios mokymosi rezultatų tradicijos bus laikomasi ateityje.

2016–2017 m. m. Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos bendruomenė ir toliau vadovavosi savo iškeltu šūkiu „Siekti prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės…“ Visa tai atspindi gimnazistų pasiekimai.

Šiais mokslo metais gimnazijos mokiniai labai gerai pasirodė įvairiuose konkursuose. Tiksliųjų mokslų viktorinoje „Gamtukai“ užimta II vieta. III D kl. mokinys J. Setkauskas užėmė III vietą Suvalkijos krašto J. Kazicko programavimo ir IT taikymo konkurse.

IX Dainuojamos poezijos festivalyje Šiauliuose R. Kačkauskaitė (II E kl.) laimėjo Specialųjį prizą.

Europos Sąjungos Jaunųjų mokslininkų konkurse M. Marčiulionytė, J. Katkauskaitė (mokytoja D. Paškauskienė) ir V. Runas (mokytoja. I. Skamarakienė) apdovanoti II laipsnio diplomais ir sidabro medaliu.

Fotokonkurse „Kuriu ateities Europą“ T. Skeltys (III A kl.) laimėjo III vietą. Geografijos olimpiadoje „Mano gaublys“ I vietą laimėjo I D kl. mokinys D. Grigas (mokytoja V. Rekašienė) Šokių kolektyvas (vadovė V. Jakubauskė) „Norija“ pelnė I vietą konkurso „Aguonėlė“ II etape. Regioniniame meninio skaitymo konkurse II A kl. mokinė V. Laskevičiūtė laimėjo I vietą (mokytoja V. Kainauskienė). L. Ulevičiūtė (III A kl.), P. Roverštėnaitė (III F kl.) tapo konkurso „Kalėdų pasaka“ laureatėmis (mokytoja I. Kaminskienė). Gimnazijos lengvosios atletikos komanda užėmė I vietą rajoninėse varžybose (mokytoja J. Krukauskaitė-Aušrotienė). IV A kl. mokinė G. Šomkaitė tapo respublikinio piešinių konkurso laureate (mokytoja R. Viktažentienė). O anglų kalbos konkurse „Spelling Bee“ I E kl. mokinys T. Mičiulis tapo nugalėtoju (mokytoja A. Grikietienė). Rajoninėje muzikos olimpiadoje iškovota II vieta (mokytoja R. Štrimaitienė). Nacionaliniame mokinių konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ užimta III vieta.

Šokių kolektyvas (vadovė E. Kaminskienė) laimėjo III vietą konkurse Tartu. Taip pat sėkmingai pasirodė mūsų atstovai ir kitame konkurse „Mūsų eksperimentas“ užimdami prizines vietas.

2016–2017 m. m. gimnazistų abiturientų Valstybinių brandos egzaminų rezultatai geriausi rajone. Be to, jie viršija Lietuvos vidurkį.

Gimnazijoje vyko nemažai renginių, susitikimų. Šalia tradicinių paminėjimų, dienų, vyko ir naujų: „Obuolys vietoj tabako“, „Džiaugsmo paštas“ ir kt. Mokiniai aktyviai dalyvavo edukaciniame žaidime „Išnykusios praeities ženklai“ (mokytoja R. Laukaitienė, K. Medelienė), literatūriniame „Protmūšyje“, pilietiškumo pamokoje, skirtoje Vilkaviškio miesto istorijai (istorikas A. Žilinskas).

Vyko susitikimai su aukštųjų mokyklų vadovais (LMSU rektoriumi R. Žaliūnas), Lietuvos Respublikos Seimo nariu Ž. Povilioniu, Izraelio ambasadoriumi A. Maimon, vienuole Juozapa, literate D. Opolskaite, Vilkaviškio rajono Policijos komisariato pareigūne bei buvusiomis gimnazistėmis, dabar VDU studentėmis A. Vaščėgaite, S. Kasmauskaite ir kitais studentais. Visi šie susitikimai buvo gimnazistams įdomūs ir naudingi, nes jie gavo iš svečių įdomių žinių apie jų darbo ir veiklos pobūdį

Mūsų gimnazistai taip pat lankėsi Vilniuje, Izraelio ambasadoje. Vyko pažintinės moksleivių kelionės į Vieną ir Budapeštą, Kauną ir kitur.

2017–2018 m. m. pradžioje gimnazijoje mokėsi 643 mokiniai ir dirba 57 pedagogai. Dviem iš jų ši įstaiga nėra pagrindinė darbovietė. Gimnazijoje dirba 4 mokytojai, 3 pagrindiniai mokytojai, 16 vyr. mokytojai, 34 mokytojai metodininkai, 2 mokytojai ekspertai.

Šiais mokslo metais gimnazijos gyvenimas ėmė keistis direktoriumi tapus A. Serneckui. Nors naujasis vadovas didžiausią dėmesį žada skirti mokinių pažangai, bet jam labai svarbi bendravimo kultūra, pasitikėjimo, kūrybiškumo, gebėjimo priimti iššūkius vertybės. Tikima, kad visa tai padės gerinant ugdymo procesą ir santykius gimnazijos bendruomenėje ir už jos ribų. Šios mintys atsispindi ir gimnazijos vizijoje. Gimnazijoje paruoštas naujas strateginis planas 2018–2020 m. m., keičiamos darbo tvarkos taisyklės, mokinių priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas, numatytas mokinių ūgties fiksavimas ir kt.

Bendruomenė greitai įsitraukė į akciją „100 darbų Lietuvai“, skirtą Šimtmečiui, pradedant vienišų senelių lankymu šv. Kalėdų išvakarėse bei kitais darbais: savivaldybės pastato papuošimu Gedimino stulpais, dailyraščio konkursu „Rašau tau, Lietuva“, konkursu „Lietuvos istorijos žinovas“, tapybos ir grafikos paroda, anglų kalbos viešojo kalbėjimo renginiu „Idėjos Lietuvai“ O akcija, kuomet gimnazistai apjuosė 100 m Trispalve dr. Jono Basanavičiaus paminklą, sulaukė ir TV3 televizijos dėmesio. Gimnazistai dalyvavo tradicinėje akcijoje „Gerumą dalinu kitiems“, parodė savo dėmesį Alvito šv. Kazimiero vaikų globos namams, vežė šventines dovanėles Vilkaviškio ligoninės Vaikų skyriui, vienišiems seneliams. 2017 m. pabaigoje gimnazistai išsirinko ir Prezidentę. Ja tapo III A kl. mokinė J. Lažauninkaitė. Gimnazijoje vyko susitikimas su LSMU trečiakurse Jieva Vilkaityte, kuri supažindino su medicinos studijomis. III–IV klasių gimnazistai viešėjo ir Aukštųjų mokyklų studijų mugėje, kiti buvo išvykę į Kauno nacionalinį dramos teatrą. Gimnazijoje svečiavosi ambasadorius ir diplomatas V.Ušackas, kuris politiškai vertino Lietuvos padėtį. Gimnazijos bendruomenei ne mažiau svarbus įvykis buvo „Aušros“ gimnazijos ir Kauno technologijos universiteto bendradarbiavimo įteisinimas – KTU įsipareigojo teikti dalykinę ir kitokią paramą mūsų pedagogams ir gimnazistams. Vilkaviškio „Aušros“ gimnaziją reprezentuoja neseniai apie ją sukurtas filmukas (autoriai: mokytoja R. Viktažentienė, J. Sinkevičienė, V. Sledžius, V. Balandienė, A.Budrys)

Gimnazijos mokiniai daugiau kaip per pusmetį spėjo išgarsėti savo pasiekimais:

Šokių kolektyvas „Norija“ (vadovė V. Jakubauskė) ir ansamblis „Siaustinis“ pelnė GrandPrix apdovanojimą. Informatikos ir informacinio mąstymo konkurse „Bebras“ I vietą užėmė IV C kl. mokinys D. Murauskas (mokytoja I. Kaminskienė). Konkurse „Gamtukai“ taip pat laimėta I vieta (II A kl. mokinė K. Kazlauskaitė, IV A kl. mokinys M. Alaunė, III B kl. mokinys J. Karpavičius, IVF kl. mokinys I. Rutkauskas, IV C kl. mokinys D. Murauskas). Už puikias žinias Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamine II A mokinys M. Velioniškis buvo apdovanotas Teisingumo ministrės Padėkos raštu (mokytoja R. Aleksienė). Padėkos raštą taip pat gavo III E kl. mokinė V. Zaveckaitė konkurse „Krištolinis objektyvas“ už nuotraukų ciklą „Muzikos poveikis“. II A kl. mokinė K. Kazlauskaitė tapo piešinių konkurso „Tėvynės labui“ laureate. Nacionalinį konkursą „Lietuvos istorijos žinovas“ laimėjo IV B kl. mokinys V. Paulius. III A kl. mokinė V. Laskevičiūtė užėmė I vietą Lietuvos meninio skaitymo konkurse. 51 Lietuvos biologų olimpiadoje laimėta I vieta (mokytoja D. Paškauskienė). J. Kaziko IT programavimo konkurse laimėta II vieta, rusų kalbos olimpiadoje III E kl. mokinė V. Zaveckaitė užėmė I vietą (mokytoja A. Gžibovskienė). Taip pat mokytojos V. Unguraitienės II F mokinys užėmė I vietą. III vietą ekonomikos ir verslo olimpiadoje užėmė IV F mokinys T. Švatrinas. Lietuvos mokinių mokyklinėje istorijos I–II kl. olimpiadoje I vietą laimėjo II A kl. mokinys M. Velioniškis, o III–IV kl. J. Lažauninkaitė (mokytoja R. Aleksienė), II vietą užėmė E. Smelstoriūtė (mokytoja M. Sledžiuvienė). Prizinės vietos laimėtos ir matematikos, chemijos, fizikos, anglų kalbos bei kitų dalykų olimpiadose.