Kokybės krepšelis

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“.

Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt. Daugiau apie projektą galite paskaityti papsaudę čia.

PROJEKTO LOGOTIPAS:

Kokybės krepšelis

 

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos 2021–2022 m. m. ir 2022–2023 m. m. veiklos tobulinimo plano įgyvendinimas

VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS
1.1.   Mokinių kūrybiškumo, kritinio mąstymo, iniciatyvumo, verslumo kompetencijų ugdymas.
1.2. Integruotų pamokų, veiklų  organizavimas.
1.3. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas (40 val.)
1.4. Priemonių, padedančių personalizuoti mokymą(si) įgyvendinimas.
1.5. Tinklaveikos puoselėjimas.
1.6. Mokinių patyriminės konferencijos organizavimas.
1.7. Projekto „Mano ateitis – mano rankose“ įgyvendinimas.
1.8. Renginių mokytojų savišvietai organizavimas.
1.9. Gabių ir talentingų mokinių skatinimas.
1.10. Kūrybinių šokių dirbtuvės organizavimas.
1.11. Mokinių tėvų švietimas.
2.1. Fizikos laboratorijos įrengimas.
2.2. Biochemijos laboratorijos įrengimas.
2.3. Hibridinio mokymo sąlygų gerinimas kabinetuose, įrengiant interaktyvius ekranus.
2.4. Lauko klasės įrengimas ir poilsio zonos atnaujinimas.
2.5. IKT įrangos neformaliam švietimui įsigijimas.  
2.6. Menų ir technologijų kabinetų atnaujinimas