2023–2024 m. m.

„Miuziklo studija“, 3 val. per savaitę (vadovė Jurgita Stražnickaitė)

Organizuosime veiklas, kurios suteiks galimybę kiekvienam gimnazistui atskleisti save muzikinėje, meninėje veikloje. Dalyvaudami užsiėmimuose, mokiniai įgis pasitikėjimą kurti, augti ir tobulėti, mokysis ne tik dainavimo, vaidybos, šokio bet ir gyvenimo meno, turtinant vidinį pasaulį.

Anglų kalbos klubas, 1 val. per savaitę (vadovė Andžela Grikietienė)

Organizuosime veiklas, susijusias su kalbinio ir kultūrinio kompetentingumo ugdymu, kursime bičiulišką atmosferą tarp klubo narių, siekiančių kūrybingai ir žaismingai ugdyti anglų kalbos gebėjimus. Dalyvaudami klubo veikoje, gimnazistai plės klubo narių akiratį, susipažins su angliškai kalbančių šalių kultūra ir tradicijomis. Užsiėmimų metu naudosime tradicines diskusijos formas, žiūrėsime trumpas filmų ištraukas anglų kalba.

Jaunųjų tyrėjų klubas, 2 val. per savaitę (vadovė Daiva Paškauskienė)

Užsiėmimų metu pagilinsime ir praplėsime gamtos mokslų teorines ir praktines žinias, vystysime tiriamąją veiklą. Praktiškai atliksime  bandymus, eksperimentus, tirsime aplinką, įvairius gamtos objektus, vykdysime švietėjišką darbą.

Mokiniai  dalyvaus projekto „Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas – renginyje „Idėjų mugė“, Respublikinėje konferencijoje „Tiriamoji veikla gamtamoksliniame ugdyme“, ES jaunųjų mokslininkų konkurse, Respublikiniame kūrybiniame gamtos mokslų konkurse „Mūsų eksperimentas“.

„Mokėsi anglų kalba – žinosi kelią“, 1 val. per savaitę (vadovė Daiva Čėsnienė)

Mokiniai lavins gebėjimus reikšti mintis anglų kalba įvairiomis temomis, ugdysis bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Užsiėmimų metu vyks pokalbiai apie kitų kraštų istoriją ir kultūrą.

Gimnazistai bendradarbiaus su „Twin Schools Program” iš Izraelio, susirašinės elektroniniais laiškais, bendraus skype, facebook su mokiniais iš Petach Tikva mokyklos.

Būrelis „Jaunieji fizikai“, 2 val. per savaitę (vadovė Irena Skamarakienė)

Gimnazistai užsiėmimų metu ugdysis gamtamokslinės kompetencijos pagrindus, spręs „Fotono“, NMA, olimpiadinius uždavinius, mokysis analizuoti, apibendrinti duomenis, atliks laboratorinius darbus ir eksperimentines užduotis, iš kurių mokysis kelti hipotezes bei planuoti eksperimentą. Atliekant laboratorinius darbus ir eksperimentines užduotis, bus naudojamas grafinis duomenų kaupiklis Xplorer GLX su įvairiais jutikliais – judesio, jėgos, temperatūros, srovės.

Mokiniai dalyvaus įvairiuose gamtos mokslų konkursuose, neakivaizdinėje fizikų mokykloje „Fotonas“.

Dailės būrelis „Kūrybos sūkuryje“, 2 val. per savaitę (vadovė Reda Viktažentienė)

Gimnazistai kūrybinėje veikloje išsaugos savo individualumą, ugdysis kūrybiškumą, tautiškumą. Mokysis teorines žinias apie meną pritaikyti praktinėje veikloje (raiškoje). Būrelio nariai dalyvaus plenerinėje, konkursinėje bei parodų organizavimo veikloje, rengs scenografijas, skelbimus, kvietimus, lankys parodas, domėsis meno tendencijomis pasaulyje ir Lietuvoje.

B kategorijos vairuotojų rengimas, 4 val. per savaitę (vadovas Rimantas Danilevičius)

Užsiėmimuose gimnazistai mokysis suprasti eismo pavojus ir įvertinti jų rimtumą, išmoks elgtis pagal kelių eismo taisykles, kad išvengtų eismo įvykių keliuose. Išmoks kelių eismo taisykles, įgis saugaus eismo pagrindus, transporto priemonių techninės eksploatacijos pagrindus bei teisinių žinių.

Vokalo studija, 3 val. per savaitę (vadovė Jurgita Stražnickaitė)

Užsiėmimuose nuosekliai lavinsime muzikinę klausą, balsą, techniką, solinio ir ansamblinio dainavimo įgūdžius, kūrybiškumą muzikinėje veikloje. Dalyvausimei gimnazijos, miesto, šalies renginiuose, konkursuose, festivaliuose, mokysimės  įvairių žanrų ir stilistikos dainų, dirbant individualiai ir grupėmis.

Šokių kolektyvas „Norija“, 7 val. per savaitę (vadovė Vilija Jakubauskė)

Užsiėmimų metu bus ugdoma mokinių sceninė patirtis, lankstumas, koordinacija. Lavinsime gebėjimą valdyti savo kūną šokio kalba, susipažinsime su įvairiais šokio stiliais, gebėsime skirti šokio stilius, vertinti šokio kompozicijas, bendradarbiausime su kitais šokio kolektyvais. Dalyvaudami  šokio festivaliuose, konkursuose, garsinsime gimnazijos vardą. 

Pučiamųjų orkestras, 7 val. per savaitę (vadovas Saulius Mickevičius)

Užsiėmimuose mokantis, repetuojant repertuaro kūrinius, rengs menines programas, dalyvaus kultūrinėje, koncertinėje veikloje. Bus lavinami gabumai ir gebėjimus. Mokiniai dalyvaus regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, dainų šventėse.

Orkestro nariai propaguos meninio ugdymo, kaip visą gyvenimą trunkančio proceso, reikšmę asmenybei, socialinį poveikį, skatins meninio ugdymo ir saviugdos poreikį.

Krepšinis, 2 val. per savaitę (vadovė Jūratė Aušrotienė)

Treniruočių metu gimnazistai lavins fizinį aktyvumą, ugdysis žinias ir gebėjimus, būtinus sportininkui. Išsamiau moksleiviai mokysis krepšinio kamuolio valdymo, puolimo ir gynybos veiksmų bei jų derinių, tobulins žaidimo techniką ir taktiką. Dalyvaus tarpklasinėse varžybose, žaidynėse.

Tinklinis, 2 val. per savaitę (vadovė Vaida Bonkevičienė)

Treniruočių metu, grupinio ir individualaus darbo metodu mokiniai didins savo fizinį pajėgumą, sieks asmeninių rezultatų, stiprins fizinio aktyvumo 

vidinę motyvaciją. Moksleiviai lavins motoriką, įtvirtins judėjimo įgūdžius, mokysis tinklinio puolimo ir gynybos veiksmų bei jų derinių. Užsiėmimų metu mokysis bendrauti ir bendradarbiauti. Dalyvaus tarpklasinėse varžybose, BLM ra, sporto žaidynėse.

Programavimo pradmenys, 1 val. per savaitę (vadovė Inga Kaminskienė)

Programavimas moko nuoseklaus mąstymo, kuris pritaikomas visose gyvenimo srityse. Programavimas padeda suprasti algoritmus, kodo subtilybes, moko kaip sukurti didesnį, geresnį galutinį produktą. Kodavimas lavina struktūrinį ir loginį mąstymą, kūrybiškumą, pasitikėjimą savo jėgomis. Moksleiviai c++ kalbos pagalba išmoks programavimo pagrindų, susipažins su pagrindiniais duomenų tipais, duomenų saugojimu failuose, sąlygos ir ciklų sakiniais, funkcijomis.

E. sportas mokykloje, 2 val. per savaitę (vadovas Antanas Budrys)

Užsiėmimų tikslas – supažindinti mokinius su elektroninio sporto galimybėmis, aptariant elektroninio sporto istoriją, pristatant dabarties realijas. Elektroninio sporto užsiėmimų metu bus ugdymas mokinių kritinis mąstymas, lyderystės, vadybos ir planavimo kompetencijos. Gimnazistai dalyvaus mokykloje, rajone, šalyje vykstančiuose renginiuose, konkursuose, varžybose, numatoma dalyvauti tarpmokykliniame LESPA organizuojamame konkurse.