„Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“

Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Paskirtis

Padėti mokiniui sėkmingai planuoti savo karjerą. Kiekvienas mokinys  turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį:  išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Tikslas

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, kad mokinys sėkmingai pasirinktų tolesnę mokymosi kryptį, profesiją arba darbinę veiklą, pereitų iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką.

Uždaviniai

Siekiama, kad mokiniai:

  • Pažintų  savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, galėtų juos kritiškai vertinti ir taikyti planuojant ir įgyvendinant savo karjerą.
  • Gebėtų rasti reikalingą informaciją  apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo ieškos ir įsidarbinimo galimybes.
  • Įvertintų darbo pasaulio kaitos tendencijas ir gebėtų jas analizuoti planuojant savo karjerą.
  • Gebėtų koreguoti karjeros ir gyvenimo tikslus, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius.
  • Būtų pasirengęs sėkmingai pereiti į kitą karjeros aplinką ir ieškoti darbo.